KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 04. 11. 2018

City moduly v roce 2018

Konec jara a léto jsou obdobím fes­ti­valů a různých kul­turních akcí, kde jsou CITY mod­u­ly hojně využívány. Zmiňme tedy ale­spoň něk­teré objekty.

Novinky | 18. 10. 2018

KOMA postavila solidární hotel v centru Paříže

Další krás­nou ilus­trací toho, jak mohou být mod­ulární stav­by nápo­moc­né i lidem v tís­ni, je pro­jekt mez­inárod­ní human­itární orga­ni­zace Aurore, která se rozhod­la postavit v cen­tru Paříže, pří­mo u řeky Seiny, mod­ulární budovu pro bytové účely.

Novinky | 18. 10. 2018

KOMA MODULAR má nové sídlo

ÚSPĚŠNÝ PAVILON EXPO 2015 JE ZPĚT VE VIZOVICÍCH!

Novinky | 01. 10. 2018

Den architektury 2018 ve Vizovicích

V sobo­tu 29. 9. 2018 jsme otevřeli brány naší firmy široké odborné veře­jnos­ti v rám­ci Dnů architek­tu­ry. Za velikého záj­mu jsme uspořá­dali tři komen­to­vané prohlíd­ky v našem Cen­tru mod­ulární architektury.

Novinky | 27. 08. 2018

Modulární kontejnerová kavárna v Brně na Mendlově náměstí.

Na rušném Mendlově náměstí v Brně si teď lidé nově mohou v klidu vychut­nat kávu nebo posedět v parku. Mezi ulice­mi Výs­tavní a Veletržní se pro ně totiž otevřel nově upravený prostor.

Nabídka | 01. 01. 2018

Modulární zázemí pro autobazary

Ses­ta­va vhod­ná k mod­ern­izaci zázemí autobazarů.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanechte nám svůj email a budete pravidel­ně dostá­vat novinky ze svě­ta mod­ulární výs­tav­by v podobě naše­ho e‑bulletinu.