KOMA MODULAR alt

City modu­ly v roce 2018


04. 11. 2018 | Novinky

Konec jara a léto jsou obdo­bím fes­ti­va­lů a růz­ných kul­tur­ních akcí, kde jsou CITY modu­ly hoj­ně vyu­ží­vá­ny. Zmiň­me tedy ale­spoň někte­ré objekty.

Kon­cem dub­na se již po čtvr­té obje­vi­ly naše CITY modu­ly na stu­dent­ské akci pořá­da­né UTB Zlín – Design Wee­ku. Ve stej­nou dobu puto­va­ly 3 modu­ly do Olo­mou­ce na Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val popu­lár­ně-vědec­kých fil­mů AFO. Celý kvě­ten pak slou­ži­lo 9 modu­lů jako netra­dič­ní pop-up expo­zi­ce Sdíl­ko v Ost­ra­vě. Pat­ro­vá sesta­va Mini­li­gh­thou­se oži­vi­la Vác­la­vák v Pra­ze, kde poslou­ži­la jako info­point na akci Praž­ské Jaro.Největší akcí letoš­ní­ho jara byl pro naše CITY modu­ly Fil­mo­vý fes­ti­val ve Zlí­ně. Na pře­lo­mu květ­na a červ­na jste moh­li vidět v cen­t­ru Zlí­na 39 modu­lů včet­ně designo­vých díl­ni­ček či sesta­vy Ligh­thou­se, kte­rá poskyt­la záze­mí ČT.Poté násle­do­val dal­ší fes­ti­val, ten­to­krát v Kar­lo­vých Varech, kde jsme již podru­hé posta­vi­li dům Čes­ké Tele­vi­ze a nechy­bě­la ani sesta­va pro BMW s designo­vý­mi obkla­dy z Cet­ri­su a pře­kliž­ky, kte­rou navrh­lo stu­dio Olgoj Chorchoj.Lighthouse jsme mezi­tím pře­stě­ho­va­li na Slo­vác­ké léto do Uher­ské­ho Hra­diš­tě. Dal­ší modu­ly byly během léta vidět na náměs­tí v Otro­ko­vi­cích a v Kro­mě­ří­ži, na Lip­ně či v Pra­ze. Nechy­bě­ly ani na Colours of Ost­ra­va nebo na Barum Rallye ve Zlíně.Letos naše modu­ly zaví­ta­ly i za hra­ni­ce - 4 do Tren­či­an­ských Tep­lic, dal­ší byly v Aqua­par­ku Beše­ňo­vá a v Tatra­lan­dii. Ani pod­zim a zima nezů­sta­ly poza­du ve vyu­ží­vá­ní našich designo­vých City modu­lů růz­ný­mi orga­ni­za­ce­mi. V Pra­ze u Andě­la poskyt­ly výstav­ní pro­stor pro vzpo­mín­ku pade­sá­ti­le­té­ho výro­čí oku­pa­ce armá­da­mi Var­šav­ské smlou­vy pod vede­ním Sovět­ské­ho sva­zu. Něko­lik modu­lů poskyt­lo pro­stor pro pre­zen­ta­ci desig­né­rů na nej­vět­ší designo­vé akci ve střed­ní Evro­pě Designbloku.Vedle již tra­dič­ně vyu­ží­va­ných modu­lů na svá­tek svět­la Sig­nál v Pra­ze, byly vyu­ži­ty naše modu­ly na fes­ti­va­lu svět­la a vir­tu­ál­ní rea­li­ty Svět­lo Valmez.Lighthouse oži­vil his­to­ric­ké náměs­tí v Jih­la­vě v rám­ci nej­vět­ší­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů v Evro­pě Ji-Hlava.V Pra­ze byly naše City modu­ly sou­čás­tí oslav 100 let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska, o tom ale píše­me na jiném mís­tě. Nechy­bě­ly ani na fes­ti­va­lu ino­va­cí v Pra­ze Hole­šo­vi­cích Futu­re Port FPP 2018. V rám­ci vánoč­ních trhů nebu­dou opět naše designo­vé modu­ly v Brně a na jiných místech.


Videa
 • 7d_6928_1
 • 7d_6932_1
 • 7d_6946_1
 • 2018_svetlo_valmez_01790
 • 2018_svetlo_valmez_04719
 • Slovacke_leto_2018_4
 • Schody_casu_cro_27
 • Ikea_and_city_modules_4
 • 20180622_tt_artinpark_foto_radovan_stoklasa_014w
 • 20180622_tt_artinpark_foto_radovan_stoklasa_059w
 • 20180623_tt_artinpark_foto_radovan_stoklasa_008w
 • Img_8366
 • 20181017_110416
 • Prezentace_bmw_na_ffikv_2018_5
 • Prezentace_bmw_na_ffikv_2018_7
 • Img_7758
 • Img_7761
 • Img_7767
 • Img_7769
 • Img_7778
 • Img_7782
 • Img_7801
 • Wp_20180630_18_05_14_pro
 • Prazske_jaro_1_1
 • Afo
 • Dscf3645
 • Sdilko_porubajpg_1_1_0
 • Sdilko_porubajpg_2_1_0
 • Sdilko_porubajpg_10_1
 • Sdilko_porubajpg_15_1_0
 • Img_7598
 • Img_7599
 • Img_7613
 • Img_7620
 • Skoda_auto_na_ffp