KOMA MODULAR alt

Modu­la­ri­ta pomáhá


Modu­lár­ní výstav­ba je bez­po­chy­by ide­ál­ním řeše­ním pro nepřed­ví­da­tel­né situ­a­ce. Ať už je to pří­rod­ní kata­stro­fa, uprch­lic­ká vlna nebo soci­ál­ní bydlení.

KOMA modu­lár­ní výstav­bu může­te rych­le pře­mís­tit a sesta­vit z ní napří­klad pol­ní nemoc­ni­ci, škol­ku nebo uby­to­va­cí kapacity.

poslá­ní spo­leč­nos­ti KOMA

Pomá­hat lidem a obo­ha­tit svět


Naše poslá­ní vznik­lo při­bliž­ně v roce 1994, i když jsme jej for­ma­li­zo­va­li až o dal­ších asi 10 let poz­dě­ji. Ten­krát jsme dodá­va­li zakáz­ku v Čeč­ně. Pocho­pi­li jsme, že máme pro­dukt, kte­rý může být pro­spěš­ný. Že jej může­me rych­le pře­pra­vo­vat na dlou­hé vzdá­le­nos­ti a rea­go­vat tak v mís­tě potře­by. Dát lidem důstoj­né pod­mín­ky na život i tam, kde se pro­hna­la živel­ná kata­stro­fa nebo se válčí. 

Oko­lo roku 2003-2004 jsme naše poslá­ní ofi­ci­ál­ně zazna­me­na­li a od té doby se řídí­me hes­lem pomá­hat lidem a obo­ha­tit svět“.

Chce­me být pro­spěš­ní, mít při­da­nou hod­no­tu a neni­čit život­ní pro­stře­dí. Modu­la­ri­ta nám to dovoluje.

Pro­hléd­ně­te si s námi pro­jek­ty, kte­ré pomáhají