KOMA MODULAR alt
Moldavsko Diakonie
Moldavsko Diakonie
Moldova. Humanitarian delivery of KOMA Modular + Diakonie.
20170513 101400
20170513 101418 0
20170513 101441

5 fotografií

Prodejna pro moldavské farmáře


KOMA Modular dodala do Moldávie v rámci humanitárních projektů Koma for World prodejnu pro moldavské zemědělce. Pomáhá tak nejchudší zemi s distribucí ekologických zemědělských produktů.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2016
Klient:KOMA + Diakonie
Země realizace:Moldávie
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 110 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem
Do pro­gra­mu KOMA for World, jehož základ­ním prin­ci­pem je pod­po­ra soběstač­nos­ti a dlou­ho­do­bé udr­ži­tel­nos­ti, fir­ma KOMA spo­leč­ně s part­ner­skou orga­ni­za­cí Dia­ko­nie ČCE zařa­di­la mol­dav­ské far­má­ře, kte­ří se v jed­né z nej­chud­ších zemí Evro­py pokou­ší o roz­voj drob­né­ho pod­ni­ká­ní. Pro­to­že pro dis­tri­buci eko­lo­gic­kých potra­vin v Mol­dav­sku nee­xis­tu­jí žád­né spe­ci­a­li­zo­va­né obcho­dy, poskyt­la naše fir­ma v rám­ci huma­ni­tár­ní­ho pro­jek­tu modu­lár­ní pro­dej­nu. Vlast­ní­kem objek­tu je nezisko­vá orga­ni­za­ce Pro Coo­pe­ra­re Regi­o­na­la, s kte­rou Dia­ko­nie v Mol­dav­sku spo­lu­pra­cu­je, dohlí­ží spo­leč­ně s naší sester­skou fir­mou KOMA Spa­ce na udr­ži­tel­nost celé­ho pro­jek­tu. Více o spo­leč­ných pro­jek­tech na https://www.koma.diakonie.cz.
Umístění objektu

Zpět na reference