KOMA MODULAR alt

Znalostní báze

Časté dotazy

Sem patří ano­tace k čstým dotazům.

Pronájem

Potřeb­né infor­ma­ce k pronáj­mu mod­ulárních staveb, jed­notlivých kon­te­jn­erů a přís­lušen­ství. Dbe­jte prosím zvýšené pozornos­ti k zásadám užívání pron­a­jí­maných kontejnerů.

Služby

Výrobkové řady

Mod­ulární KOMA sys­tém je kom­plexním staveb­ním sys­témem. Mod­u­ly nejen vyrábíme, ale mod­ulární stav­by navrhu­jeme i stavíme.

Fasády

Pomůžeme vám vybrat fasád­ní sys­tém, který Vám bude nejvíce vyhovo­vat. Konečný vzh­led mod­ulární stav­by záleží jen na vašem přání a návrhu architek­ta. Na této stránce jsme pro vás připrav­ili foto­ga­lerie oblíbených řešení fasád.

Příslušenství a vybavení

K mod­ulární výs­tavbě KOMA nabízíme široký výběr doplňků a vnitřního vybavení. Širok­ou pale­tu pod­lah, san­i­ty, výplní otvorů i dalšího přís­lušen­ství dále rozšiřu­je širší přís­lušen­ství jako je napřík­lad oplo­cení, schodiště a další doplňky do vaše­ho objektu.

Technické předpoklady

Sem patří popisek k sek­ci tech­nické před­pok­la­dy mod­ulární výstavby