KOMA MODULAR alt

Znalostní báze

Časté dotazy

Sem pat­ří ano­ta­ce k čstým dotazům.

Pronájem

Potřeb­né infor­ma­ce k pro­nájmu modu­lár­ních sta­veb, jed­not­li­vých kon­tej­ne­rů a pří­slu­šen­ství. Dbej­te pro­sím zvý­še­né pozor­nos­ti k zása­dám uží­vá­ní pro­na­jí­ma­ných kontejnerů.

Služby

Výrobkové řady

Modu­lár­ní KOMA sys­tém je kom­plex­ním sta­veb­ním sys­té­mem. Modu­ly nejen vyrá­bí­me, ale modu­lár­ní stav­by navr­hu­je­me i stavíme.

K tomu, abychom doká­za­li sesta­vit objekt kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi na míru potře­bu­je­me modu­ly, ze kte­rých budo­vu posta­ví­me. Pod­le poža­do­va­ných stan­dar­dů pou­ží­vá­me kon­krét­ní výrob­ko­vé řady, kte­ré si může­te blí­že pro­hléd­nout níže:

Fasády

Pomů­že­me vám vybrat fasád­ní sys­tém, kte­rý Vám bude nej­ví­ce vyho­vo­vat. Koneč­ný vzhled modu­lár­ní stav­by zále­ží jen na vašem přá­ní a návr­hu archi­tek­ta. Na této strán­ce jsme pro vás při­pra­vi­li foto­ga­le­rie oblí­be­ných řeše­ní fasád.

Příslušenství a vybavení

K modu­lár­ní výstav­bě KOMA nabí­zí­me širo­ký výběr doplň­ků a vnitř­ní­ho vyba­ve­ní. Širo­kou pale­tu pod­lah, sani­ty, výpl­ní otvo­rů i dal­ší­ho pří­slu­šen­ství dále roz­ši­řu­je šir­ší pří­slu­šen­ství jako je napří­klad oplo­ce­ní, scho­diš­tě a dal­ší doplň­ky do vaše­ho objektu.

Technické předpoklady

Sem pat­ří popi­sek k sek­ci tech­nic­ké před­po­kla­dy modu­lár­ní výstavby