KOMA MODULAR alt

Jaké jsou maxi­mál­ní roz­mě­ry modulů?


Jed­not­li­vé modu­ly vyrá­bí­me v maxi­mál­ních půdo­rys­ných roz­mě­rech 9.0003.600 mm a svět­lé výš­ce 3.000 mm. Pokud je tře­ba dodat modul o vět­ší vnitř­ní výš­ce než 3.000 mm, tak se toto řeší dodá­ním roz­lo­že­né­ho modu­lu, kte­rý se na mís­tě sesta­ví tzv. flat pack. Řada Com­fort­Li­ne navíc umož­ňu­je rozpě­tí 9.000 mm bez nut­nos­ti vklá­dá­ní pod­pěr­né­ho slou­pu. Šíř­ka 9.000 mm je tak čis­tá bez slou­pů. Toto nelze u řady Stan­dar­d­Li­ne.