KOMA MODULAR alt

Zása­dy navr­ho­vá­ní sta­veb suchou cestou


Dle Cechu suché výstavby České republiky,z.s

Z hle­dis­ka pro­vá­dě­ní mon­tá­že kon­struk­cí suché stav­by je vhod­né řešit všech­ny zále­ži­tos­ti již v pro­jek­to­vé doku­men­ta­ci (PD) včet­ně rozpočtů,zejména správ­né navr­že­ní těch­to kon­struk­cí a koor­di­na­ci s ostat­ní­mi kon­struk­ce­mi a dal­ší­mi sta­veb­ní­mi sou­část­mi pro­jek­tu (např. TZB, požár­ně-bez­peč­nost­ní řeše­ní apod..). Neře­še­ní těch­to zále­ži­tos­tí již v PD, a tedy i absen­ce ve směr­ných roz­poč­tech, má čas­to za násle­dek vznik pro­blé­mů při rea­li­za­ci, napří­klad změ­ny, více­prá­ce, spo­ry dodavatel-objednatel-investor.

Zde je uve­de­no 10 základ­ních oblas­tí pro­blé­mů, kte­rým je tře­ba věno­vat pozor­nost již ve fázi P

 • 1. Návrh konstrukčního systému a obecné řešení pro sádrokartonové konstrukce (dále jen SDK) a sádrovláknité konstrukce /dále jen SDV)

  Stěny, příčky SDK

  • výš­ka stě­ny - maxi­ma a úpra­vy nos­né kon­struk­ce dle výš­ky (výš­ka je základ­ní mecha­nic­ký para­me­tr stě­ny; závi­sí na hori­zon­tál­ním zatí­že­ní stě­ny dle užit­né kate­go­rie plo­chy – viz ČSN EN 1991-1-1, l. 6.3) − tloušť­ka stě­ny - z hle­dis­ka roz­mě­ru nos­né konstrukce(příčka s jed­ním opláš­tě­ním – tl.: 75, 100, max. 125 mm, s dvo­ji­tým opláš­tě­ním - 100, 125, max 150 mm atd…) (tloušť­ka stě­ny je výsled­kem skla­deb­ných roz­mě­rů pou­ži­tých prv­ků) - vol­ba mate­ri­á­lů s ohle­dem na vlh­kost­ní kate­go­rii pro­sto­ru (des­ky, anti­ko­roz­ní ochra­na kovo­vých mate­ri­á­lů, izo­lač­ní mate­ri­á­ly) - potře­ba a řeše­ní dila­ta­cí – a pří­pad­né řeše­ní umís­tě­ní z hle­dis­ka cel­ko­vé­ho desig­nu pro­sto­ru (kluz­né napo­je­ní na strop, dila­ta­ce objek­to­vé, dila­ta­ce při pře­kro­če­ní dél­ko­vých i ploš­ných limitů)
  • zabu­do­va­né prv­ky - umís­tě­ní kon­co­vých prv­ků na a v příč­ce, z důvo­du pří­pad­ných úprav nos­ných pro­fi­lů již při mon­tá­ži (zárub­ně, pro­skle­ní, okna a pro­stu­py, elek­tro­in­sta­la­ce, reviz­ní otvory,…)
  • spe­ci­fic­ké poža­dav­ky na zabu­do­va­né insta­la­ce – vol­ba odpo­ví­da­jí­cí­ho kon­strukč­ní­ho sys­té­mu - nos­né pro­fi­ly mohou mít pou­ze přes­ně sta­no­ve­né pro­stu­py (veli­kost insta­la­cí – pří­pad­ně potře­ba volit insta­lač­ní příč­ky“, upev­ně­ní insta­la­cí v dutině) 
  • upev­ně­ní sani­tár­ních zaři­zo­va­cích před­mě­tů
   (kon­strukč­ní úpra­vy roš­tu, pou­ži­tí spe­ci­ál­ních nos­ných kon­strukč­ních prvků)
  • doda­teč­né zatí­že­ní stě­ny
   (vol­ba vhod­né kon­struk­ce i doda­teč­né zesí­le­ní kotev­ní oblasti,…)
  • úpra­vy s ohle­dem na povr­cho­vou úpra­vu (obkla­dy)
   (výběr vhod­né kon­struk­ce pod obkla­dy – dvo­ji­té opláš­tě­ní i sní­že­ní roz­te­čí sloupků) 


  Podhledy SDK, SDV, Podkroví, střechy s podhledy SDKSDV

  • spe­ci­fic­ké poža­dav­ky - správ­né sta­no­ve­ní poža­dav­ku a navr­že­ní typu pod­hle­du dle poža­do­va­ných vlast­nos­tí (požár­ní odol­nost, vzdu­cho­vá neprů­zvuč­nost, izo­la­ce, estetika)
  • kot­ve­ní do nos­né kon­struk­ce
   (vol­ba kotev­ní tech­ni­ky pro dosta­teč­nou únos­nost kot­ve­ní závě­su pod­hle­du s ohle­dem na kon­struk­ci a mate­ri­ál nos­né­ho stro­pu – jeho únos­nost a sta­bi­li­ta, nut­nost pří­pad­né­ho pomoc­né­ho nos­né­ho roštu)
  • vol­ba vhod­ných závě­sů
   (nut­no brát v úva­hu: hmot­nost pod­hle­du+ izo­la­ce, zatí­že­ní závě­su, dél­ku závě­su, požár­ní odol­nost, namá­há­ní pod­hle­du, poža­dav­ky na akustiku,…) 
  • roz­te­če závě­sů a kon­strukč­ních prv­ků
   (nut­no brát v úva­hu: hmot­nost pod­hle­du, požár­ní odol­nost, namá­há­ní podhledu) 
  • vol­ba mate­ri­á­lů s ohle­dem na vlh­kost­ní kate­go­rii pro­sto­ru
   (des­ky, anti­ko­roz­ní ochra­na kovo­vých mate­ri­á­lů, izo­lač­ní materiály) 
  • potře­ba a řeše­ní dila­ta­cí - jejich řeše­ní umís­tě­ní z hle­dis­ka cel­ko­vé­ho desig­nu pro­sto­ru (dila­ta­ce objek­to­vé, dila­ta­ce při pře­kro­če­ní dél­ko­vých i ploš­ných limitů) 
  • zabu­do­va­né prv­ky - řeše­ní umís­tě­ní, z důvo­du pří­pad­ných úprav nos­ných pro­fi­lů již při mon­tá­ži (střeš­ní okna,osvětlení, kon­co­vé prv­ky insta­la­cí, reviz­ní otvory,…)
  • doda­teč­né zatí­že­ní pod­hle­du bře­me­ny
   (pří­pra­va kon­struk­ce, úpra­va roz­te­čí kon­strukč­ních prv­ků, vol­ba kotev­ních prvků)
 • 2. Konstrukce s požadavky na požární odolnost

  Stěny, příčky

  • správ­né sta­no­ve­ní přes­ných poža­dav­ků na požár­ní odol­nost
   (kri­té­ri­um a doba – např. EI 60, EW 30, atd..)
  • vol­ba vyho­vu­jí­cí kla­si­fi­ko­va­né kon­struk­ce s Požár­ně kla­si­fi­kač­ním osvěd­če­ním (PKO) dle nabíd­ky výrob­ců sys­té­mů
   (zde se nelze spo­leh­nout na lido­vou tvořivost“) 
  • uve­de­ní přes­né spe­ci­fi­ka­ce vybra­né kon­struk­ce dle pod­kla­dů výrob­ce a jejich pře­ne­se­ní do výkre­sů PD ( hlav­ně odpo­ví­da­jí­cích tloušťek)
   (čís­lo, kód, popis kon­struk­ce včet­ně desek, pro­fi­lů a jejich roz­te­čí, spe­ci­fi­ka­ce izo­la­ce)
  • výběr vhod­ných kon­strukč­ních detai­lů
   (spe­ci­fi­ka­ce vybra­ných detai­lů napo­je­ní na okol­ní kon­struk­ce, dila­ta­cí, prostupů,…)

  Podhledy , Podkroví, stropy, střechy podhledy

  • zjiš­tě­ní přes­ných poža­dav­ků na požár­ní odol­nost
   (roz­li­še­ní zda jde o poža­da­vek na pod­hled samot­ný i na celou hori­zon­tál­ní kon­struk­ci nos­né­ho stro­pu, (stře­chy) chrá­ně­né­ho pod­hle­dem; kri­té­ri­um a doba – např. EI 30, REI 60, …,resp. REI 30, REI 60,…)) 
  • vol­ba vyho­vu­jí­cí kla­si­fi­ko­va­né kon­struk­ce s Požár­ně kla­si­fi­kač­ním osvěd­če­ním (PKO) dle nabíd­ky výrob­ců sys­té­mů
   (zde se nelze spo­leh­nout na lido­vou tvořivost“)
  • uve­de­ní přes­né spe­ci­fi­ka­ce vybra­né kon­struk­ce dle pod­kla­dů výrob­ce a jejich pře­ne­se­ní do výkre­sů PD (hlav­ně odpo­ví­da­jí­cích tloušťek, včet­ně nut­ných vzdu­cho­vých mezer)
   (čís­lo, kód, popis kon­struk­ce včet­ně desek, pro­fi­lů a jejich roz­te­čí, spe­ci­fi­ka­ce izolace)
  • výběr vhod­ných kon­strukč­ních detai­lů - zejmé­na PBŘ úprav u insta­la­cí a pro­stu­pů
   (spe­ci­fi­ka­ce vybra­ných detai­lů napo­je­ní na okol­ní kon­struk­ce, dila­ta­cí, prostupů,…)
 • 3. Konstrukce s požadavky na neprůzvučnost

  Vše­o­bec­ně: nut­nost kom­plex­ní­ho řeše­ní akus­ti­ky (pro­sto­ru, stav­by…). Výbor­né vlast­nos­ti samot­ných kon­struk­cí suché stav­by mohou být degra­do­vá­ny špat­ný­mi vlast­nost­mi okol­ních kon­struk­cí (mono­li­ty, prů­běž­né pod­la­hy, akus­tic­ké mosty…)

  Stěny, příčky

  • zjiš­tě­ní a sta­no­ve­ní přes­ných poža­dav­ků na neprů­zvuč­nost
   (poža­dav­ky nor­my SN 73 0532 nebo vyš­ší dle zadavatele)
  • vol­ba vyho­vu­jí­cí kon­struk­ce dle nabíd­ky výrob­ců sys­té­mů
   (nut­no brát v úva­hu, že výrob­ci sys­té­mů uvá­dě­jí hod­no­ty labo­ra­tor­ní Rw, kdež­to poža­dav­ky jsou na hod­no­ty sta­veb­ní R´w)
  • uve­de­ní přes­né spe­ci­fi­ka­ce vybra­né kon­struk­ce dle pod­klad výrob­ce (čís­lo, kód, popis kon­struk­ce včet­ně desek, pro­fi­lů a jejich roz­te­čí, spe­ci­fi­ka­ce izolace) 
  • výběr vhod­ných kon­strukč­ních detai­lů
   (detai­ly napo­je­ní mohou význam­ně ovliv­nit výsled­nou hod­no­tu R´w ; je nut­no spe­ci­fi­ko­vat vybra­né detai­ly napo­je­ní na okol­ní kon­struk­ce, dila­ta­cí, prostupů,…)


  Stropy , Podkroví, střechy s podhledy SDK

  • zjiš­tě­ní přes­ných poža­dav­ků na neprů­zvuč­nost
   (poža­dav­ky nor­my SN 73 0532 nebo vyš­ší dle zadavatele) 
  • řeše­ní cel­ko­vé neprů­zvuč­nos­ti kon­struk­ce stro­pu chrá­ně­né­ho pod­hle­dem je nut­né hle­dat spo­leč­ně s odbor­ní­kem – spe­ci­a­lis­ta na akus­ti­ku
   (zde mohou výrob­ci sádro­kar­to­no­vých sys­té­mů jen pomo­ci díl­čí­mi informacemi)
 • 4. Konstrukce s požadavky na tepelnou izolaci
  • vrst­vu tepel­né izo­la­ce je nut­no navr­ho­vat indi­vi­du­ál­ně dle poža­dav­ků tepel­ně-tech­nic­ké­ho výpo­čtu (mate­ri­ál, tloušť­ka, způ­sob použití) 
  • vol­ba vyho­vu­jí­cí základ­ní kon­struk­ce dle nabíd­ky výrob­ců sys­té­mů
   (základ­ní kon­struk­ce musí umož­ňo­vat pou­ži­tí spe­ci­fi­ko­va­né tepel­né izolace)
  • řeše­ní pou­ži­tí paro­zá­bra­ny - pří­pad­ně její tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce musí být řeše­na v tepel­ně- tech­nic­kém návr­hu kon­struk­ce (urče­ní zda je paro­zá­bra­na vůbec tře­ba; pří­pad­ně její druh, umís­tě­ní, způ­sob napo­je­ní na okol­ní kon­struk­ce, vzá­jem­né spojování,…)
 • 5. Koordinace s dalšími řemesly

  Příčky

  • navr­že­ní vhod­né tloušť­ky pří­ček z hle­dis­ka potřeb­né­ho počtu a prů­mě­ru insta­la­cí vedou­cích v příč­ce ( nos­né pro­fi­ly mohou mít pou­ze přes­ně sta­no­ve­né prostupy)
  • navr­že­ní insta­lač­ní příč­ky, kde to lze,a při výsky­tu více instalací, 
  • řeše­ní umís­tě­ní kon­co­vých prv­ků na a v příč­ce, z důvo­du pří­pad­ných úprav nos­ných pro­fi­lů již při mon­tá­ži ( osvě­tl. těle­sa, mříž­ky, pro­stu­py, rozvaděče…) 
  • spe­ci­fi­ka­ce zaři­zo­va­cích před­mě­tů , kte­ré jsou pří­mo zavě­še­ny na příč­ce (nut­nost vlo­že­ní nos­ných prv­ků , jiné spe­ci­ál­ní úpra­vy kon­struk­ce příčky…)


  Podhledy

  • správ­né navr­že­ní duti­ny pod­hle­dů z hle­dis­ka potřeb­né­ho potu a prů­mě­ru insta­la­cí vedou­cích nad pod­hle­dem (porov­ná­ní s min světlou výš­kou místností) 
  • řeše­ní mož­nos­ti zavě­še­ní pod­hle­du v mís­tech insta­la­cí vel­kých roz­mě­rů (zejmé­na v mís­tech více roz­vo­dů VZT ved­le sebe)
  • mini­ma­li­zo­vá­ní kří­že­ní růz­ných insta­la­cí vět­ší­ho prů­mě­ru (zvět­šo­vá­ní dutiny)
  • sdru­žo­vá­ní pří­stup­ných arma­tur ( ven­ti­ly, klap­ky, tra­fa…) - zmen­šo­vá­ní potu nut­ných reviz­ních otvo­rů, dví­řek apod.. 
  • při nut­nos­ti plen­to­vá­ní insta­la­cí věno­vat pozor­nost cel­ko­vé­mu desig­nu pro­sto­ru
   (syme­t­rič­nost, faleš­né plentování…)
  • řeše­ní umís­tě­ní kon­co­vých prv­ků na pod­hle­du,
   z důvo­du pří­pad­ných úprav nos­ných pro­fi­lů již při mon­tá­ži ( osvě­tl. těle­sa, mříž­ky, prostupy…) 
  • spe­ci­fi­ka­ce zaři­zo­va­cích před­mě­tů,
   kte­ré jsou pří­mo zavě­še­ny na pod­hle­du (nut­nost vlo­že­ní nos­ných prv­ků , jiné spe­ci­ál­ní úpra­vy kon­struk­ce, nezá­vis­lé zavěšení…)
 • 6. Detaily
  • je dopo­ru­če­no spe­ci­fi­ko­vat důle­ži­té kon­strukč­ní detai­ly
   s ohle­dem na poža­do­va­nou funk­ci kon­struk­ce (výrob­ci posky­tu­jí ve svých pod­kla­dech řadu stan­dard­ních detai­lů důle­ži­tých pro řeše­ní požár­ní odol­nos­ti, akus­ti­ky i jiných spe­ci­fic­kých požadavků)
 • 7. Povrchové úpravy ( mimo prvků s hotovou povrch. úpravou)
  • spe­ci­fi­ka­ce kva­li­ty povrchu ve šká­le Q1Q4
   (šká­la kva­li­ty Q1Q4 popi­su­je kva­li­tu hoto­vé­ho povrchu kon­struk­ce pod koneč­nou povr­cho­vou úpravu) 
  • úpra­vy stěn s ohle­dem na pou­ži­tí obkla­dů
   (výběr vhod­né kon­struk­ce pod obkla­dy – např. dvo­ji­té opláš­tě­ní i sní­že­ní roz­te­čí sloupků)
 • 8. Minerální podhledy - specifika
  • správ­né navr­že­ní a for­mu­lo­vá­ní tech­nic­ky zdů­vod­ně­ných poža­dav­ků na pro­ve­de­ní pod­hle­du;
   jed­no­du­še for­mu­lo­va­né poža­dav­ky na roz­ho­du­jí­cí a pro funk­ci pod­hle­du pod­stat­né vlast­nos­ti pod­hle­do­vé konstrukce 
  • koor­di­na­ce umís­tě­ní pod­hledu / spá­ro­ře­zu“
   s tech­no­lo­gi­e­mi, vede­ný­mi v mezi­strop­ním pro­sto­ru a pro­stu­pu­jí­cí­mi kon­struk­cí podhledu
  • řeše­ní zavě­še­ní kon­struk­ce pod­hle­du
   odpo­ví­da­jí­cí pou­ži­té­mu sys­té­mu včet­ně koor­di­na­ce s ostat­ní­mi řemes­ly (elek­tro, kli­ma, voda atd.) 
  • odpo­ví­da­jí­cí návrh uspo­řá­dá­ní mezi­strop­ní­ho pro­sto­ru
   tak, aby mon­táž a údrž­ba pod­hle­du byla zajiš­tě­na – výš­ka mezi­strop­ní­ho pro­sto­ru, odstu­po­vé vzdá­le­nos­ti od vesta­vě­ných vedení 
  • návrh sys­té­mu zohled­ňu­jí­cí pro­voz­ní poža­dav­ky inves­to­ra
   z hle­dis­ka pro­voz­ní spo­leh­li­vos­ti (vol­ba sys­té­mu a formátu) 
  • návrh řeše­ní kon­strukč­ních dila­tač­ních spár
   včet­ně zohled­ně­ní poža­dav­ků na požár­ní odol­nost (pod­hle­do­vé sys­témy jako tako­vé řeší dila­tač­ní spá­ry samy o sobě. Vždy je tam vůle k pohybu/posunu)
  • koor­di­na­ce s ostat­ní­mi řemes­ly,
   kte­ré do pod­hle­du osa­zu­jí své kon­co­vé prv­ky – především