KOMA MODULAR alt

Cir­ku­lár­ní výstavba


Všech­ny pro­duk­ty, mate­ri­á­ly a suro­vi­ny mohou být opa­ko­va­ně vyu­ži­ty. Jejich hod­no­ta je zacho­vá­na v maxi­mál­ní mož­né míře. To nazý­vá­me uza­vře­ným kolobě­hem – cir­ku­lár­ní výstav­bou. Nejde ale jen o zno­vuvy­u­ži­tí mate­ri­á­lů, ale také o jejich původ. KOMA si kla­de za cíl kon­t­ro­lo­vat dopad modu­lár­ní výstav­by na život­ní pro­stře­dí (včet­ně emi­sí CO2 a zpra­co­vá­ní odpa­du) v celém život­ním cyk­lu modu­lár­ní stavby.

Modulární výstavba v porovnání s tradiční


O 31 % méně CO2
O 55 % nižší uhlíková stopa na m^2
O 83 % méně odpadu

Jaké jsou výhody cirkulární výstavby


Udr­ži­tel­nost má pri­o­ri­tu nejen jako poli­tic­ký cíl. Bez ohle­du na vlád­ní stra­te­gii ohled­ně obě­ho­vé­ho hos­po­dář­ství, KOMA MODU­LAR smě­řu­je smě­rem k bez­od­pa­do­vé­mu výrob­ní­mu pro­ce­su zno­vupo­u­ži­tím všech materiálů.

Zámě­rem je při­spět k trva­le udr­ži­tel­né eko­no­mi­ce a život­ní­mu pro­stře­dí. Zno­vuvy­u­ži­tí mate­ri­á­lů je samo­zřej­mě vel­mi atrak­tiv­ní také po finanč­ní strán­ce. Zno­vuvy­u­ži­tí zdro­jů sou­čas­ně zna­me­ná sní­že­ní nákla­dů pro naše zákaz­ní­ky. Díky recyklo­va­tel­ným mate­ri­á­lům jako je mine­rál­ní vlna či izo­la­ce z dře­vi­té­ho vlák­na vzros­te v budouc­nu také kom­fort a exklu­zi­vi­ta modu­lár­ní výstavby.

  • Fashion line triple 27
  • Fashion line triple 9
  • Fashion line triple 16
  • Fashion line triple 21
  • Fashion line triple 1
  • Fashion line triple 19
  • Fashion line triple 4
  • Fashion line triple 28
  • Fashion line triple 26

Jak se urču­je původ cir­ku­lo­va­né­ho materiálu?


KOMA MODU­LAR se plá­nu­je posu­nout za hra­ni­ce kon­cep­tu zno­vuvy­u­ži­tí již pou­ži­tých modu­lů. Ambi­cí fir­my je v blíz­ké budouc­nos­ti kon­stru­o­vat plně ve smys­lu cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ky. Pro dosa­že­ní toho­to zámě­ru pra­cu­je­me na cir­ku­lár­ní stra­te­gii pro modu­lár­ní výstav­bu. V rám­ci naše­ho vývo­jo­vé­ho cen­t­ra plá­nu­je­me tes­to­vat všech­ny výrob­ní fáze na emi­se CO2 a zpra­co­vá­ní odpadu.

Dal­ším vel­kým kro­kem je KOMA obě­ho­vý design, kdy jsou všech­ny stav­by navr­ho­vá­ny tak, aby všech­ny jejich kom­po­nen­ty a pou­ži­té mate­ri­á­ly moh­ly být zno­vu pou­ži­ty v dal­ších nových budo­vách. To jsou naše ambi­ce pro nad­chá­ze­jí­cí roky.

Máte zájem navští­vit naši výro­bu? Napiš­te nám!

Poraďte se

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110