KOMA MODULAR alt

Servis


Naše fir­ma disponu­je něko­li­ka servis­ní­mi skupina­mi, které jsou vybave­ny potřeb­ným tech­nick­ým vybavením tak, aby v co nejkratší době reago­v­ali na vaše servis­ní poža­davky a to jak v době záruky, tak i pozáruční.

Záruční a pozáruční servis

Naše fir­ma disponu­je něko­li­ka servis­ní­mi skupina­mi, které jsou vybave­ny potřeb­ným tech­nick­ým vybavením tak, aby v co nejkratší době reago­v­ali na vaše servis­ní poža­davky a to jak v době záruky, tak i pozáruční.

Repase

Pokud budete v budouc­nos­ti potře­bo­vat změnit dis­poz­iční řešení mod­ulárního objek­tu nebo změnit umístění oken, dveří a podob­ně, tak naše fir­ma je připrave­na vyhovět vámi před­loženým poža­davkům. Pokud se jed­ná o úpravu stá­va­jícího objek­tu, provádíme tyto úpravy na místě po pře­dem odsouh­laseného rozsahu prací, rozpoč­tu a ter­mínu. Provádíme i jed­notlivé repase námi vyrobených kon­te­jn­erů na výrob­ní lince. Ter­mín požadovaných repasí je ovlivněn zaplněnos­tí ve výrobě a plánováním.