KOMA MODULAR alt

Ser­vis


Naše fir­ma dis­po­nu­je něko­li­ka ser­vis­ní­mi sku­pi­na­mi, kte­ré jsou vyba­ve­ny potřeb­ným tech­nic­kým vyba­ve­ním tak, aby v co nej­krat­ší době rea­go­va­li na vaše ser­vis­ní poža­dav­ky a to jak v době záru­ky, tak i pozáruční.

Záruční a pozáruční servis

Naše fir­ma dis­po­nu­je něko­li­ka ser­vis­ní­mi sku­pi­na­mi, kte­ré jsou vyba­ve­ny potřeb­ným tech­nic­kým vyba­ve­ním tak, aby v co nej­krat­ší době rea­go­va­li na vaše ser­vis­ní poža­dav­ky a to jak v době záru­ky, tak i pozáruční.

Repase

Pokud bude­te v budouc­nos­ti potře­bo­vat změ­nit dis­po­zič­ní řeše­ní modu­lár­ní­ho objek­tu nebo změ­nit umís­tě­ní oken, dve­ří a podob­ně, tak naše fir­ma je při­pra­ve­na vyho­vět vámi před­lo­že­ným poža­dav­kům. Pokud se jed­ná o úpra­vu stá­va­jí­cí­ho objek­tu, pro­vá­dí­me tyto úpra­vy na mís­tě po pře­dem odsou­hla­se­né­ho roz­sa­hu pra­cí, roz­počtu a ter­mí­nu. Pro­vá­dí­me i jed­not­li­vé repa­se námi vyro­be­ných kon­tej­ne­rů na výrob­ní lin­ce. Ter­mín poža­do­va­ných repa­sí je ovliv­něn zapl­ně­nos­tí ve výro­bě a plánováním.