KOMA MODULAR alt

Ser­vi­ce


Warranty and post-warranty service

Our com­pa­ny has seve­ral ser­vi­ce teams that are equip­ped with the tech­ni­cal equi­p­ment essen­tial for them to be able to respond within the shor­test possi­ble time to your ser­vi­ce requests both in the warran­ty and post-warran­ty period. 

Refurbishment

If in futu­re you will need to chan­ge the lay­out of a modu­lar object or chan­ge the locati­on of win­dows, doors and the like, our com­pa­ny is rea­dy to meet your requi­re­ments. If this con­cerns the modi­fi­cati­on of an exis­ting object, we car­ry this out on site accor­ding to a pre-appro­ved sco­pe of works, bud­get and dead­li­ne. We also per­form the indi­vi­du­al refur­bis­hment of con­ta­i­ners made by us on our pro­ducti­on line. The refur­bis­hment dead­li­ne is affec­ted by the pro­ducti­on rate and planning.

Záruční a pozáruční servis

Naše fir­ma dis­po­nu­je něko­li­ka ser­vis­ní­mi sku­pi­na­mi, kte­ré jsou vyba­ve­ny potřeb­ným tech­nic­kým vyba­ve­ním tak, aby v co nej­krat­ší době rea­go­va­li na vaše ser­vis­ní poža­dav­ky a to jak v době záru­ky, tak i pozáruční.

Repase

Pokud bude­te v budouc­nos­ti potře­bo­vat změ­nit dis­po­zič­ní řeše­ní modu­lár­ní­ho objek­tu nebo změ­nit umís­tě­ní oken, dve­ří a podob­ně, tak naše fir­ma je při­pra­ve­na vyho­vět vámi před­lo­že­ným poža­dav­kům. Pokud se jed­ná o úpra­vu stá­va­jí­cí­ho objek­tu, pro­vá­dí­me tyto úpra­vy na mís­tě po pře­dem odsou­hla­se­né­ho roz­sa­hu pra­cí, roz­počtu a ter­mí­nu. Pro­vá­dí­me i jed­not­li­vé repa­se námi vyro­be­ných kon­tej­ne­rů na výrob­ní lin­ce. Ter­mín poža­do­va­ných repa­sí je ovliv­něn zapl­ně­nos­tí ve výro­bě a plánováním.