KOMA MODULAR alt

Plas­ter


 • Omitka 1
 • Omitka 15
 • Omitka 16
 • Omitka 4
 • Omitka 3
 • Omitka 2
 • Omitka 8
 • Omitka 13
 • Omitka 14
 • Omitka 7
 • Omitka 6
 • Omitka 5
 • Omitka 11
 • Omitka 10
 • Omitka 9
 • Omitka 12

Plaster - insulation system

 • Omitka priznany ram 1
 • Omitka priznany ram 3
 • Omitka priznany ram 2

Plaster - visible frame