KOMA MODULAR alt

Tech­ni­cal Assistance


Disposition design

Our spe­ci­a­lists shall design a dis­po­si­ti­on solu­ti­on for you accor­ding to your pro­ject. The dis­po­si­ti­on solu­ti­on ful­fils both the requi­re­ments for spa­ce and also respects the spe­ci­fics of usage of spa­tial modu­les. An inte­gral part of tech­ni­cal assistan­ce is also con­sul­tati­on on recom­men­dati­ons for further pro­cedu­res in case of rea­li­sati­on of the modu­lar object depen­ding on the pur­po­se of use.

Technical consultations

Our spe­ci­a­lists shall recom­mend to you the types of modu­les that will best suit your requi­red modu­lar object. Our com­pa­ny has pro­ducti­on series from eco­no­mic, throu­gh stan­dard to com­fort series. An inte­gral part of the tech­ni­cal assistan­ce is also con­sul­tati­on in terms of fire, tech­ni­cal ther­mal, sta­tis­ti­cal and other standards.

Dispoziční návrh

Naši spe­ci­a­lis­té vám navrh­nou dis­po­zič­ní řeše­ní dle vaše­ho zadá­ní. Dis­po­zič­ní řeše­ní spl­ňu­je jak poža­dav­ky na pro­stor, tak zohled­ňu­jí spe­ci­fi­ka pou­ží­vá­ní pro­sto­ro­vých modu­lů. Sou­čás­tí tech­nic­ké pomo­ci je i kon­zul­ta­ce v dopo­ru­če­ní dal­ší­ho postu­pu v pří­pa­dě rea­li­za­ce modu­lár­ní­ho objek­tu dle toho, k jaké­mu úče­lu bude­te objekt využívat.

Technické konzultace

Naši spe­ci­a­lis­té vám dopo­ru­čí typy modu­lů, kte­ré se pro vámi poža­do­va­ný modu­lár­ní objekt bude nej­ví­ce vyho­vo­vat. Naše fir­ma dis­po­nu­je výrob­ko­vý­mi řada­mi od eko­no­mic­ké řady, přes stan­dard­ní řadu po řadu kom­fort. Nedíl­nou sou­čás­tí tech­nic­ké pomo­ci je i kon­zul­ta­ce z hle­dis­ka požár­ních, tepel­ně tech­nic­kých, sta­tis­tic­kých a ostat­ních norem.