KOMA MODULAR alt

Ser­vi­ce


Garantie- und Nachgarantieservice

Unser Unter­ne­hmen ver­fü­gt über mehre­re Ser­vi­ce-Teams, die mit der erfor­der­li­chen tech­nischen Ausrüstung aus­gestat­tet sind, sodass sie bin­nen kür­zester Zeit auf Ihre Ser­vi­cewün­sche sowo­hl inner­halb der Garan­tief­rist, als auch in der Zeit dana­ch zu reagie­ren vermögen. 

Generalüberholungen

Soll­ten Sie die Gestal­tung des Modu­lob­jek­tes oder die Anord­nung der Fen­ster-, Türen u. Ä. künf­tig ändern wollen, ist unse­re Fir­ma gern bere­it, den von Ihnen vor­ge­le­g­ten Wün­s­chen nach­zu­ko­m­men. Han­delt es sich um eine Anpas­sung des bes­te­hen­den Objek­tes, dann führen wir die­se Umgestal­tun­gen gemäß dem mit Ihnen vorher abges­ti­mm­ten Arbe­itsum­fang, Kos­te­n­vo­ranschlag und Ter­min vor Ort durch. Wir führen auch Ein­zelüber­ho­lun­gen der von uns her­ges­tell­ten Con­ta­i­ner auf der Fer­ti­gun­gs­li­nie durch. Der Ter­min der gewün­schten Sanie­run­gen ist von der Aus­lastung der Pro­duk­ti­on und der Pla­nung abhängig.

Záruční a pozáruční servis

Naše fir­ma dis­po­nu­je něko­li­ka ser­vis­ní­mi sku­pi­na­mi, kte­ré jsou vyba­ve­ny potřeb­ným tech­nic­kým vyba­ve­ním tak, aby v co nej­krat­ší době rea­go­va­li na vaše ser­vis­ní poža­dav­ky a to jak v době záru­ky, tak i pozáruční.

Repase

Pokud bude­te v budouc­nos­ti potře­bo­vat změ­nit dis­po­zič­ní řeše­ní modu­lár­ní­ho objek­tu nebo změ­nit umís­tě­ní oken, dve­ří a podob­ně, tak naše fir­ma je při­pra­ve­na vyho­vět vámi před­lo­že­ným poža­dav­kům. Pokud se jed­ná o úpra­vu stá­va­jí­cí­ho objek­tu, pro­vá­dí­me tyto úpra­vy na mís­tě po pře­dem odsou­hla­se­né­ho roz­sa­hu pra­cí, roz­počtu a ter­mí­nu. Pro­vá­dí­me i jed­not­li­vé repa­se námi vyro­be­ných kon­tej­ne­rů na výrob­ní lin­ce. Ter­mín poža­do­va­ných repa­sí je ovliv­něn zapl­ně­nos­tí ve výro­bě a plánováním.