KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce školské


Modu­lár­ní škol­ské objek­ty poří­ze­né meto­dou off-site con­structi­on vyře­ší oka­mži­tě kapa­cit­ní pro­blémy se zajiš­tě­ním míst pro ško­lá­ky i před­ško­lá­ky. Škol­ské stav­by zajiš­tě­né modu­lár­ním sys­té­mem posky­tu­jí nové pro­sto­ry k uží­vá­ní ve vel­mi krát­kém čase, a navíc je lze dále roz­ši­řo­vat či jinak upra­vo­vat dle aktu­ál­ní potře­by. Vhod­ně navr­že­né modu­lár­ní ško­ly a škol­ky mohou být navíc pře­mís­ťo­vá­ny. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Skola praha petrovice 15

Rostoucí modulární škola

Ros­tou­cí modu­lár­ní ško­la, kte­rá měla původ­ně 4 tří­dy a záze­mí a postup­ně byla roz­ší­ře­na o dal­ší dvě tří­dy a sborovnu. 

Rok realizace:2022
Klient:Praha - Petrovice
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
MS Kvetnice 3

Čtyřtřídní školka

Dvou­pod­laž­ní modu­lár­ní čtyřtříd­ní mateř­ská ško­la pro 96 dětí z 44 modu­lů výrob­ko­vé řady StandardLine.

Rok realizace:2020
Klient:Obec Květnice
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
MŠ Měchenice

Jednotřídní školka

Modu­lár­ní jed­no­tříd­ní mateř­ská ško­la pro 25 dětí z 12 modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne s tera­sou a treláží. 

Rok realizace:2020
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Kindergarten_lapp_kabel_15

Nízkoenergetická MŠ pro 42 dětí

Níz­ko­ener­ge­tic­ká dvou­tříd­ní modu­lár­ní škol­ka pro 42 dětí.

Rok realizace:2013
Klient:LAPP KABEL
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Msjihlava-8

Patrová MŠ pro 100 dětí

Dvou­pod­laž­ní modu­lár­ní škol­ka se 4 třídami.

Rok realizace:2010
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Ms-oresin-orisek-1

Ekonomická MŠ pro 25 dětí

Jed­no­tříd­ní modu­lár­ní školka. 

Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Ms-kubiland-28

MŠ pro 28 dětí

Modu­lár­ní mateř­ská ško­la z vel­ko­prosto­ro­vých modulů. 

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
5mm9508

MŠ pro 28 dětí

Modu­lár­ní spor­tov­ní a jazy­ko­vá mateř­ská ško­la ve Vsetí­ně pro děti od 2 let. 

Rok realizace:2017
Země realizace:Česká republika
Typ dodávky:Okna, dveře
Poptat Technický list ke stažení
Koma uhrineves final 16

4 třídní přístavba ZŠ

Pat­ro­vá čtyřtříd­ní pří­stav­ba základ­ní školy. 

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Avans-hogeschool-den-bosch-7

Vysoká škola - 14 tříd

Modu­lár­ní dvou­pa­t­ro­vá budo­va vyso­ké ško­ly s fasádou z vlni­té­ho plechu. 

Rok realizace:2008
Země realizace:Nizozemsko
Poptat Technický list ke stažení
Viden-schuleh-1

Škola muzických umění - 4 třídy

Modu­lár­ní 4 tříd­ní pří­stav­ba ško­ly muzic­kých umění

Rok realizace:2009
Klient:Volksschule Hadersdorf
Země realizace:Rakousko
Poptat Technický list ke stažení
Eneva-13

Dočasná škola - 6 tříd

6-tříd­ní dočas­ná pře­mís­ti­tel­ná modu­lár­ní škola. 

Rok realizace:2010
Země realizace:Švýcarsko
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Související reference

2011 |
MŠ École Saint Exupery, CH
2013 |
Škola De Bron, De Klinge

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110