KOMA MODULAR alt
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice
MŠ Měchenice

12 fotografií

Jednotřídní mateřská škola v Měchenicích


Modulární jednotřídní mateřská škola pro 25 dětí z 12 modulů výrobkové řady StandardLine s terasou a treláží.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2020
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 228 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:2 terasy o rozloze 22 m2 a 18 m2

Obec Měche­ni­ce, se rozhod­la vyu­žít mod­ulární sys­tém pro real­izaci mateř­ské škol­ky. Mateř­skou ško­lu jsme doda­li ve sdru­že­ní s fir­mou Doubrav­ská sta­veb­ní s.r.o.

Jed­no­pod­laž­ní budo­va je postave­na z 12 mod­ulů výrob­ko­vé řady Stan­dard­Line a splňu­je veš­ke­ré poža­davky na sou­čas­nou výstav­bu toho­to typu zaří­ze­ní. V budo­vě je tří­da pro 25 dětí, výdej­na obě­dů, soci­ál­ní záze­mí a záze­mí pro uči­te­le. Sou­čás­tí jsou dvě tera­sy. Škol­ka je vyba­ve­na tepel­ným čer­pa­dlem a vzdu­cho­tech­ni­kou s reku­per­a­cí. Samo­zřej­mos­tí jsou pod­hle­dy a skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dů. Budo­va je opat­ře­na zatep­le­nou fasádou s omít­kou a zatep­le­nou střechou. 

Sou­čás­tí dodá­ní jsou i modu­ly s tera­sou a treláží.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku