KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Jednotřídní mateřská škola v Měchenicích


Modulární jednotřídní mateřská škola pro 25 dětí z 12 modulů výrobkové řady StandardLine s terasou a treláží.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2020
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 228 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:2 terasy o rozloze 22 m2 a 18 m2

Obec Měche­ni­ce, se rozhod­la vyu­žít mod­ulární sys­tém pro real­izaci mateř­ské škol­ky. Mateř­skou ško­lu jsme doda­li ve sdru­že­ní s fir­mou Doubrav­ská sta­veb­ní s.r.o.

Jed­no­pod­laž­ní budo­va je postave­na z 12 mod­ulů výrob­ko­vé řady Stan­dard­Line a splňu­je veš­ke­ré poža­davky na sou­čas­nou výstav­bu toho­to typu zaří­ze­ní. V budo­vě je tří­da pro 25 dětí, výdej­na obě­dů, soci­ál­ní záze­mí a záze­mí pro uči­te­le. Sou­čás­tí jsou dvě tera­sy. Škol­ka je vyba­ve­na tepel­ným čer­pa­dlem a vzdu­cho­tech­ni­kou s reku­per­a­cí. Samo­zřej­mos­tí jsou pod­hle­dy a skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dů. Budo­va je opat­ře­na zatep­le­nou fasádou s omít­kou a zatep­le­nou střechou. 

Sou­čás­tí dodá­ní jsou i modu­ly s tera­sou a treláží.

Umístění objektu

Zpět na reference