KOMA MODULAR alt

19 fotografií

Rozšíření modulární školy Praha_Petrovice


Rozšíření modulární školy o další dvě třídy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2018
Architekt / Studio:Starý&Partners
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 135 m2
Forma prodeje:Prodej

Zastu­pi­te­lé měst­ské čás­ti Pra­ha 10 Pet­ro­vi­ce se po čtyřech letech, kdy jsme v are­á­lu ško­ly rea­li­zo­va­li čtyřtříd­ní budo­vu, roz­hod­li, že jsou stá­va­jí­cí kapa­ci­ty nedo­sta­teč­né. Vznik­la tak potře­ba dal­ších dvou tříd. Modu­lár­ní výstav­ba pro­ká­za­la mož­nos­ti roz­ši­řo­vá­ní tak­to poří­ze­ných objek­tů a až bude tře­ba, mohou se tyto budo­vy stej­ně tak umen­šo­vat a pře­mís­ťo­vat na jiné mís­to. Před vlast­ní pří­stav­bou bylo nut­né ze stá­va­jí­cí sesta­vy odstra­nit dře­vě­ný obklad a při­pra­vit na napo­je­ní nových dvou tříd. Záměr archi­tek­ta byl, aby obklad ze svis­lých mod­ří­no­vých lamel vyka­zo­val stár­nu­tí, tak­že ten­to obklad byl z vět­ší čás­ti zpět­ně pou­žit na novou pří­stav­bu. Na roz­ší­ře­né ško­le, nyní šes­titříd­ní, není tak patr­ný žád­ný doda­teč­ný zásah.

Umístění objektu

Zpět na reference