KOMA MODULAR alt
Modulární školka v dřevěnou fasádou
Skola praha petrovice 19
Skola praha petrovice 24
Skola praha petrovice 29
Skola praha petrovice 33
Skola praha petrovice 52
Skola praha petrovice 57
Skola praha petrovice 60
Skola praha petrovice 62
Skola praha petrovice 31
Skola praha petrovice 61
Skola praha petrovice 63
Skola praha petrovice 58
Skola praha petrovice 39
Skola praha petrovice 47
Skola praha petrovice 49
Skola praha petrovice 06
Modulární školka v dřevěnou fasádou
Skola praha petrovice 04
Skola praha petrovice 27

19 fotografií

Rozšíření modulární školy Praha_Petrovice


Rozšíření modulární školy o další dvě třídy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2018
Architekt / Studio:Starý&Partners
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 135 m2
Forma prodeje:Prodej

Zastu­pi­te­lé měst­ské čás­ti Pra­ha 10 Pet­ro­vi­ce se po čtyřech letech, kdy jsme v are­á­lu ško­ly rea­li­zo­va­li čtyřtříd­ní budo­vu, roz­hod­li, že jsou stá­va­jí­cí kapa­ci­ty nedo­sta­teč­né. Vznik­la tak potře­ba dal­ších dvou tříd. Modu­lár­ní výstav­ba pro­ká­za­la mož­nos­ti roz­ši­řo­vá­ní tak­to poří­ze­ných objek­tů a až bude tře­ba, mohou se tyto budo­vy stej­ně tak umen­šo­vat a pře­mís­ťo­vat na jiné mís­to. Před vlast­ní pří­stav­bou bylo nut­né ze stá­va­jí­cí sesta­vy odstra­nit dře­vě­ný obklad a při­pra­vit na napo­je­ní nových dvou tříd. Záměr archi­tek­ta byl, aby obklad ze svis­lých mod­ří­no­vých lamel vyka­zo­val stár­nu­tí, tak­že ten­to obklad byl z vět­ší čás­ti zpět­ně pou­žit na novou pří­stav­bu. Na roz­ší­ře­né ško­le, nyní šes­titříd­ní, není tak patr­ný žád­ný doda­teč­ný zásah.

Umístění objektu

Zpět na reference