KOMA MODULAR alt

14 fotografií

Vícetřídní mateřská škola Erwitte


Vícetřídní mateřská škola Erwitte

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2018
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 37
Užitná plocha: 600 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Pro naše­ho stá­lé­ho němec­ké­ho part­ne­ra jsme vybu­do­va­li modu­lár­ní mateř­skou ško­lu v měs­teč­ku Erwit­te neda­le­ko Lipsta­d­tu. Objed­na­tel nepo­čí­tá s dal­ším stě­ho­vá­ním této modu­lár­ní mateř­ské ško­ly, pro­to zvo­lil fasádu v kom­bi­na­ci omít­ky a dře­vě­ných obkla­dů. Ze stej­né­ho důvo­du je celý modu­lár­ní objekt zastře­šen sekun­dár­ní sed­lo­vou stře­chou, kte­rá díky zají­ma­vé­mu půdo­ry­su tvo­ří spe­ci­fic­ký archi­tek­to­nic­ký prvek. Modu­lár­ní škol­ka je umís­tě­na v klid­né čás­ti měs­teč­ka a vlast­ní objekt vytvá­ří polo­a­tri­um, kte­ré je ote­vře­né do při­leh­lé hra­cí zahrady.

Umístění objektu

Zpět na reference