KOMA MODULAR alt
Kindergarten_sanov_u_hrusovan_1_1
Kindergarten_sanov_u_hrusovan_1_1
Kindergarten sanov u hrusovan 43 1 0
Kindergarten sanov u hrusovan 47 1
Kindergarten sanov u hrusovan 4 1
Kindergarten sanov u hrusovan 5 1
Kindergarten sanov u hrusovan 10 1
Kindergarten sanov u hrusovan 12 1
Kindergarten sanov u hrusovan 17 1
Kindergarten sanov u hrusovan 22 1
Kindergarten sanov u hrusovan 32 1
Kindergarten sanov u hrusovan 44 1

11 fotografií

Zázemí pro Dětskou skupinu Šťastný Šanov


Dětská skupina Šťastný Šanov pro 10 dětí v modulech.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2017
Klient:DS MORAVA a.s.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 dny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 4
Užitná plocha: 108 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Part­ner­ský pří­stup, vzá­jem­ný respekt a úctu a pře­de­vším bez­pro­blé­mo­vé sla­dě­ní rodi­ny s pro­fe­sí rodi­če. Tako­vou filo­zo­fii nabí­zí od květ­na 2017 nově rodi­čům svých zaměst­nan­ců spo­leč­nost DS MORA­VA a.s., kte­rá pří­mo v pro­sto­rách Domo­va seni­o­rů ote­vře­la Dět­skou sku­pi­nu Šťast­ný Šanov s kapa­ci­tou 10 dětí. Dět­ská sku­pi­na byla vybu­do­vá­na za pod­po­ry Evrop­ských soci­ál­ních fon­dů a jejím cílem je roz­ší­ře­ní slu­žeb péče o dítě v mís­tě rea­li­za­ce a zlep­šit tak pod­mín­ky pro zaměst­na­nost žen a mužů s dět­mi. Modu­lár­ní výstav­ba je ide­ál­ní pro tyto dru­hy staveb.

Umístění objektu

Zpět na reference