KOMA MODULAR alt

Zdra­vot­nic­ká zařízení


Šetr­ná insta­la­ce vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů, kte­ré jsou v co nej­vět­ší míře vystro­je­ny už na výrob­ní lin­ce ve výrob­ních halách, sys­té­mem let­mé mon­tá­že pří­mo z náklad­ních auto­mo­bi­lů na mís­to urče­ní, to je výrazná před­nost modu­lár­ní výstav­by. Tato meto­da, co nejmé­ně obtě­žu­je oko­lí při výstav­bě, což je ve zdra­vot­nic­tví, kde klid léčí, nepře­ko­na­tel­ná před­nost. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

IMG 5341 web

Přístavba Karvinské hornické nemocnice

Modu­lár­ní tří­pa­t­ro­vá pří­stav­ba Kar­vin­ské hor­nic­ké nemoc­ni­ce ze 77 modulů.

Rok realizace:2020
Architekt / Studio:petit atelier
Klient:Karvinská hornická nemocnice
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava

Protialkoholní stanice

Modu­lár­ní pro­ti­al­ko­hol­ní záchyt­ná sta­ni­ce v Jihlavě.

Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Ing. arch. Jiří Pelikán
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Zubní klinika geseke - vstup

Soukromá zubní ordinace

Sou­kro­má zub­ní ordi­na­ce v němec­kém měs­tě GESEKE.

Rok realizace:2018
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení
Radioterapie-9

Přístavba nemocnice, Nový Jičín, CZ

Pří­stav­ba je rea­li­za­ce ze 7 modu­lů řady Stan­dar­d­Li­ne o roz­lo­ze 171 m². V nové čás­ti nemoc­ni­ce se nachá­zí čty­ři ordi­na­ce a jed­na ško­lí­cí místnost.

Rok realizace:2012
Klient:PROBI
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Erasmus-hospital-rotterdam-nl

Administrativní budova pro nemocnici ERASMUS

Tří­pod­laž­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­va rot­ter­dam­ské nemoc­ni­ce z 82 flat-pack modulů. 

Rok realizace:2009
Klient:WEMA
Země realizace:Nizozemsko
Poptat Technický list ke stažení

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110