KOMA MODULAR alt
Radioterapie-9
1338800015223
1338800055310
Probi-novy-jicin-8
Probi-novy-jicin-11
Radioterapie-2
Radioterapie-7
Radioterapie-10
Radioterapie-11
Radioterapie-12
Radioterapie-9

10 fotografií

Přístavba nemocnice, Nový Jičín, CZ


Přístavba je realizace ze 7 modulů řady StandardLine o rozloze 171 m2. V nové části nemocnice se nachází čtyři ordinace a jedna školící místnost.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2012
Klient:PROBI
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 3 dny
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 171 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Pro­střed­nic­tvím fir­my PRO­BI doda­la KOMA pří­stav­bu oddě­le­ní radi­o­te­ra­pie v nemoc­ni­ci v Novém Jičíně.

Pří­stav­ba je rea­li­za­ce ze 7 modu­lů řady Stan­dar­d­Li­ne o roz­lo­ze 171 m². V nové čás­ti nemoc­ni­ce se nachá­zí čty­ři ordi­na­ce a jed­na ško­lí­cí míst­nost. Zají­ma­vos­tí této rea­li­za­ce je její spo­je­ní se sou­čas­nou budo­vou, kte­rá je kon­venč­ní stav­bou. Modu­lár­ní sys­tém KOMA však přes­to doká­zal ele­gant­ně pro­po­jit obě budo­vy, ač jsou řeše­ny zce­la jinou sta­veb­ní tech­no­lo­gií. Dostav­ba radi­o­te­ra­pie v Novém Jičí­ně tak opět demon­stru­je vyso­kou vari­a­bi­li­tu a při­způ­so­bi­vost modu­lár­ní­ho sys­té­mu KOMA. Fasáda je řeše­ná vodo­rov­nou vlnou, vnitř­ní stě­ny a příč­ky vlák­no­ce­men­to­vý­mi des­ka­mi Fer­ma­cell, stro­py jsou řeše­ny sádro­kar­to­nem s výmalbou.

Umístění objektu

Zpět na reference