KOMA MODULAR alt

20 fotografií

Přístavba Karvinské hornické nemocnice


Modulární třípatrová přístavba Karvinské hornické nemocnice ze 77 modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2020
Architekt / Studio:petit atelier
Klient:Karvinská hornická nemocnice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 měsíce
Délka výroby: 2 měsíce
Počet modulů: 77
Užitná plocha: 1960 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Po zku­še­nos­tech s nemoc­nič­ní­mi budo­va­mi v zahra­ni­čí, KOMA rea­li­zo­va­la prv­ní nemoc­ni­ci v Čes­ké Repub­li­ce. Inves­tor zvo­lil modu­lár­ní výstav­bu zejmé­na kvů­li její rych­los­ti. Tří­pa­t­ro­vá pří­stav­ba Kar­vin­ské hor­nic­ké nemoc­ni­ce byla posta­ve­na během pár měsí­ců. V úno­ru loň­ské­ho roku byla vypra­co­vá­na stu­die, násle­do­va­ly pří­prav­né prá­ce a vyři­zo­vá­ní povo­le­ní, v srpnu byla zahá­je­na výro­ba prv­ních modu­lů, poté násle­do­va­la mon­táž a od 5. led­na paci­en­ti vyu­ží­va­jí ambu­lan­ce v pří­ze­mí budo­vy. Prv­ní patro je urče­no pro násled­nou péči, ale nyní slou­ží pro paci­en­ty s covi­dem. V dru­hém pat­ře je orto­pe­dic­ké oddě­le­ní s 18 stan­dard­ní­mi lůž­ky a 4 lůž­ky jed­not­ky inten­ziv­ní péče. Sou­čás­tí dodáv­ky byl výtah, tep­lo­vod­ní tope­ní a vzduchotechnika. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku