KOMA MODULAR alt
IMG 5341 web
IMG 5381 web
IMG 5344 web
IMG 5198 web
IMG 5197 web
IMG 5150 web
IMG 5149 web
IMG 5091 web
IMG 5083 web
IMG 5325 web
IMG 5260 web
IMG 5295 web
IMG 5288 web
IMG 5285 web
IMG 5314 web
IMG 5387 web
IMG 5382 web
IMG 5373 web
IMG 5355 web
IMG 5405 web
IMG 5341 web

20 fotografií

Přístavba Karvinské hornické nemocnice


Modulární třípatrová přístavba Karvinské hornické nemocnice ze 77 modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2020
Architekt / Studio:petit atelier
Klient:Karvinská hornická nemocnice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 měsíce
Délka výroby: 2 měsíce
Počet modulů: 77
Užitná plocha: 1960 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Po zku­še­nos­tech s nemoc­nič­ní­mi budo­va­mi v zahra­ni­čí, KOMA rea­li­zo­va­la prv­ní nemoc­ni­ci v Čes­ké Repub­li­ce. Inves­tor zvo­lil modu­lár­ní výstav­bu zejmé­na kvů­li její rych­los­ti. Tří­pa­t­ro­vá pří­stav­ba Kar­vin­ské hor­nic­ké nemoc­ni­ce byla posta­ve­na během pár měsí­ců. V úno­ru loň­ské­ho roku byla vypra­co­vá­na stu­die, násle­do­va­ly pří­prav­né prá­ce a vyři­zo­vá­ní povo­le­ní, v srpnu byla zahá­je­na výro­ba prv­ních modu­lů, poté násle­do­va­la mon­táž a od 5. led­na paci­en­ti vyu­ží­va­jí ambu­lan­ce v pří­ze­mí budo­vy. Prv­ní patro je urče­no pro násled­nou péči, ale nyní slou­ží pro paci­en­ty s covi­dem. V dru­hém pat­ře je orto­pe­dic­ké oddě­le­ní s 18 stan­dard­ní­mi lůž­ky a 4 lůž­ky jed­not­ky inten­ziv­ní péče. Sou­čás­tí dodáv­ky byl výtah, tep­lo­vod­ní tope­ní a vzduchotechnika. 


Umístění objektu

Zpět na reference