KOMA MODULAR alt
Hospital km koma facade 08
Hospital km koma facade
Hospital km koma facade 02
Hospital km koma facade 07 0
Hospital km koma facade 12
Hospital km koma facade 16
Hospital km koma facade 19

6 fotografií

Hliníkové výplně otvorů pro nemocnici v Kroměříži


Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2019
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Okna, dveře

Pro­skle­ná hli­ní­ko­vá stě­na s otví­ra­vý­mi dveř­mi. Insta­lo­va­ná na ver­ti­ká­le úni­ko­vé­ho scho­diš­tě. Dve­ře vněj­ší s pře­ru­še­ným tepel­ným mos­tem dvou­kříd­lo­vé, auto­ma­tic­ky posuv­né, z hli­ní­ko­vých pro­fi­lů, plné, zaskle­né, bez­peč­nost­ním dvoj­sklem vrstve­ným, tvr­ze­ným, bez i s požár­ní odolností.

Hli­ní­ko­vá okna vněj­ší sklá­pě­cí a ote­ví­ra­vá. Kon­struk­ce rámů oken více­ko­mo­ro­vá, těs­ně­ním v bar­vě šedé, pod­kla­do­vým pro­fi­lem a s celo­ob­vo­do­vým ková­ním s mik­ro­ven­ti­la­cí. Odol­nost okna pro­ti zatí­že­ní větrem C5/B5, vodo­těs­nost min E 900, váže­ná vzdu­cho­vá neprů­zvuč­nost 35 dB. Zaskle­ní izo­lač­ním sklem čirým, tepel­ný ráme­ček. Sou­či­ni­tel pro­stu­pu tep­la celé­ho okna max. UW1,1W/m2K. Pro­ve­de­ní rámů v bar­vě dle výkre­sů pohledů.

Veš­ke­ré vněj­ší kon­struk­ce a výpl­ně otvo­rů spl­ňu­jí hod­no­ty sou­či­ni­te­le pro­stu­pu tep­la dané­ho ČSN 73 0540-2 Sou­čás­ti dve­ří jsou i ková­ní. Kli­ky, kou­le, madla, pani­ko­vá kli­ka, hrazdy, požár­ní kon­zo­la, včet­ně dveř­ní­ho zaví­ra­če, samo­zaví­ra­če, zámek cylin­dric­ký s pani­ko­vou funk­cí včet­ně vložky.

Kon­struk­ce obvo­do­vé­ho pláš­tě jsou zaskle­ny izo­lač­ním sklem s maxi­mál­ní hod­no­tou UW max celé­ho okna ≤1,1 W/m2K u hli­ní­ko­vých dve­ří a stěn s hod­no­tou UD max celé výpl­ně ≤1,2 W/m2K.

U pře­dem urče­ných výpl­ní otvo­rů je zaskle­ní pro­ve­de­no s bez­peč­nos­tí pro­ti úra­zu a násil­né­mu vnik­nu­tí. Někte­rá okna jsou neprů­hled­ná pou­ži­tím fólie nale­pe­né na sklo. Pro­skle­né plo­chy jsou v urče­né výš­ce ozna­če­ny vidi­tel­ným pru­hem fólie.

Nemoc­ni­ce Kroměříž

Objed­na­tel: Pozem­ní sta­vi­tel­ství Zlín a.s.

Zho­to­vi­tel: KOMA-FACA­DE s.r.o., Brno

Inves­tor: Zlín­ský kraj

Ter­mí­ny : 10.11.201827.2.2019

Pou­ži­tý sys­tém : Ali­plast - McWall pře­ru­še­ným tepel­ným mos­tem – fasád­ní systém

FR 90 s pře­ru­še­ným tepel­ným mos­tem – pro­ti­po­žár­ní konstrukce

Star, Super­ial s pře­ru­še­ným tepel­ným mostem

Eco­no­li­ne – inte­ri­é­ro­vé stěny


Zpět na předchozí stránku