KOMA MODULAR alt

Finanč­ní služby


Prodej

K zís­ká­ní veš­ke­rých infor­ma­cí o pro­de­ji se, s důvě­rou, obrať­te na naše obchod­ní­ky. Zpra­cu­jí Vám spe­ci­ál­ní ceno­vou nabíd­ku, návrh dis­po­zič­ní­ho řeše­ní dle Vaše­ho přá­ní, nebo dle vaše­ho návr­hu. Ceno­vou nabíd­ku zpra­co­vá­vá­me do 3 dnů, slo­ži­těj­ší objek­ty maxi­mál­ně do 7 dnů.

Splátkový prodej

Po indi­vi­du­ál­ním posou­ze­ní a před­lo­že­ní zajiš­ťu­jí­cích doku­men­tů lze dohod­nout splát­ko­vý prodej.

Veli­kost splá­tek a doba splá­ce­ní je indi­vi­du­ál­ní dle boni­ty kupu­jí­cí firmy.

Pronájem

Jako první firma v České republice provádíme kompletní pronájem a to:

  • pro­ná­jem jed­not­li­vých kon­tej­ne­rů - (obyt­né, sani­tár­ní, WC - boxy)
  • pro­ná­jem celých sestav kontejnerů/objektů včet­ně mon­tá­že, demon­tá­že a dopravy
  • dlou­ho­do­bý pro­ná­jem modu­lár­ních budov a to jak níz­ko­ener­ge­tic­kých , tak úspor­ných, včet­ně ško­lek, škol, admi­nis­tra­tiv­ních budov, uby­to­ven a pod. pro­ná­jem nábyt­ku a vybavení
  • pro­ná­jem pří­slu­šen­ství - ven­kov­ní scho­diš­tě, pavla­če, pří­střeš­ky, kli­ma­ti­za­ce a pod.

Pro­ná­jem pro­vá­dí naše sester­ské spo­leč­nos­ti a to v Čechách a na Mora­vě fir­ma KOMA RENT a na Slo­ven­sku KOMA SLO­VA­KIA. Díky zvlád­nu­té logis­ti­ce, šet­ří­me vaše nákla­dy na dopra­vu a mon­tá­že pro­ná­jmo­vých kon­tej­ne­rů. Fir­ma KOMA RENT navíc vlast­ní náklad­ní auto­mo­bil s hyd­rau­lic­kou rukou, pro­to šet­ří­te nákla­dy i na pro­ná­jem jeřábu.

Zpětný odkup

Oblí­be­nou for­mou pro­de­je je dohod­nu­tý zpět­ný odkup (včet­ně před­po­klá­da­né ceny, splat­nos­tí apod.), a to již při pro­de­ji. Zpět­ný odkup je vět­ši­nou rea­li­zo­va­ný při pro­de­ji stan­dard­ních typů.