KOMA MODULAR alt

Finanční služ­by


Prodej

K získání vešk­erých infor­ma­cí o prode­ji se, s důvěrou, obraťte na naše obchod­níky. Zpracu­jí Vám speciál­ní cen­ovou nabíd­ku, návrh dis­poz­ičního řešení dle Vaše­ho přání, nebo dle vaše­ho návrhu. Cen­ovou nabíd­ku zpra­cov­áváme do 3 dnů, složitější objek­ty max­imál­ně do 7 dnů.

Splátkový prodej

Po indi­viduál­ním posouzení a před­ložení zajišťu­jících doku­men­tů lze dohod­nout splátkový prodej.

Velikost splátek a doba splá­cení je indi­viduál­ní dle boni­ty kupu­jící firmy.

Proná­jem

Jako první fir­ma v České repub­lice provádíme kom­plet­ní proná­jem a to:

  • proná­jem jed­notlivých kon­te­jn­erů — (obyt­né, san­itární, WC — boxy)
  • proná­jem celých ses­tav kontejnerů/​objektů včet­ně mon­táže, demon­táže a dopravy
  • dlouhodobý proná­jem mod­ulárních budov a to jak nízkoen­er­get­ick­ých , tak úsporných, včet­ně školek, škol, admin­is­tra­tivních budov, uby­toven a pod. proná­jem nábytku a vybavení
  • proná­jem přís­lušen­ství — venkovní schodiště, pavlače, přístřešky, klima­ti­zace a pod.

Proná­jem provádí naše ses­ter­ské společnos­ti a to v Čechách a na Moravě fir­ma KOMA RENT a na Sloven­sku KOMA SLO­VA­KIA. Díky zvlád­nuté logis­tice, šetříme vaše nák­la­dy na dopravu a mon­táže pronáj­mových kon­te­jn­erů. Fir­ma KOMA RENT navíc vlast­ní nák­lad­ní auto­mo­bil s hydraulick­ou ruk­ou, pro­to šetříte nák­la­dy i na proná­jem jeřábu.

Zpět­ný odkup

Oblíbe­nou for­mou prode­je je dohod­nutý zpět­ný odkup (včet­ně před­pok­lá­dané ceny, splat­nos­tí apod.), a to již při prode­ji. Zpět­ný odkup je větši­nou real­i­zo­vaný při prode­ji stan­dard­ních typů.