KOMA MODULAR alt

Logis­tic­ké služby


Doprava

Team pro­fe­si­o­ná­lů zajis­tí dopra­vu modu­lů do mís­ta urče­ní dle přá­ní zákazníka.

Ať již se jed­ná o jed­not­li­vé pře­pra­vy nebo i celé pro­jek­ty spo­je­né s nad­měr­nou dopra­vou, nabí­zí­me kom­plex­ní logis­tic­ké řeše­ní na klíč zahr­nu­jí­cí vše od návr­hu opti­mál­ní­ho řeše­ní přes zajiš­tě­ní pře­prav­ní­ho povo­le­ní nebo zabez­pe­če­ní prů­jezd­nos­ti tra­sy zku­še­ný­mi spe­ci­a­lis­ty až po asi­s­tenč­ní čin­nost včet­ně mon­tá­že či demon­tá­že sil­nič­ních zaří­ze­ní na tra­se. Svým zákaz­ní­kům nabí­zí­me také kon­zul­ta­ce budou­cích pro­jek­tů v rám­ci nad­měr­né dopra­vy a samo­zřej­mě i pomoc s výbě­rem nej­vý­hod­něj­ší­ho způ­so­bu nad­měr­né pře­pra­vy nejen v rám­ci Evro­py, ale i ve spo­je­ní s jiný­mi dru­hy dopra­vy po celém svě­tě. Pře­pra­va je rea­li­zo­vá­na for­mou jak sil­nič­ní a želez­nič­ní, tak i námoř­ní a kom­bi­no­va­né dopra­vy. V pří­pa­dě skla­da­tel­ných typů kon­tej­ne­rů a pře­pra­vě dílů nabí­zí­me i mož­nost letec­ké dopravy.

Naše výhody:

  • odbor­nost - spo­lu­pra­cu­je­me pou­ze s reno­mo­va­ný­mi part­ne­ry v oblas­ti spe­ci­ál­ní pře­pra­vy, v oblas­ti námoř­ní a želez­nič­ní pře­pra­vy dis­po­nu­je­me pou­ze pro­vě­ře­né rejda­ře a operátory
  • sil­nič­ní dopra­va for­mou spe­ci­ál­ních jed­no­úče­lo­vých vozi­del, posád­ky pra­vi­del­ně ško­le­ny na pro­ble­ma­ti­ku nad­měr­ných přeprav
  • kom­plet­ní ser­vis - nad­měr­ná povo­le­ní, povo­le­ní k vjez­du do cen­ter měst, tra­so­vá­ní s ohle­dem na roz­mě­ry modu­lů, dopro­vo­dy nad­měr­ných pře­prav, atd.
  • péče o pře­pra­vo­va­né modu­ly - dodr­žu­je­me obo­ro­vé nor­my VDI2702, VDI2700, EN 12195, EN 12640 - 42 , řídí­me se poža­dav­ky na tzv. Bez­peč­ný náklad.
  • pojiš­tě­ní nákla­du - stan­dart­ně posky­tu­je­me pojiš­tě­ní nákla­du na vozi­dle dle Úmlu­vy CMR
  • cel­ní dekla­ra­ce - zajiš­ťu­je­me cel­ní dekla­ra­ci při vývo­zu z EU, cel­ní odba­ve­ní v pří­sta­vu, dráž­ní doku­men­ta­ci atd. dle sjed­na­né pari­ty a zvo­le­né meto­dy dopra­vy, zajiš­ťu­je­me čin­nost cel­ních projektů
  • export­ní bale­ní - pro­vá­dí­me export­ní bale­ní jed­not­li­vých modu­lů dle obo­ro­vých před­pi­sů sil­nič­ní, želez­nič­ní a námoř­ní dopravy
  • skla­do­vá­ní - zajiš­ťu­je­me skla­do­vé služ­by vč. cel­ní­ho skladu
  • mani­pu­la­ce - zajiš­ťu­je­me naklád­ku na doprav­ní pro­stře­dek, kot­ve­ní dle obo­ro­vých před­pi­sů pře­klád­ku mezi doprav­ní­mi pro­střed­ky, vyklád­ku a ulo­že­ní jed­not­li­vých modu­lů do sestav, zajis­tí­me pou­ži­tí úče­lo­vých váza­cích pro­střed­ků. Naši spe­ci­a­lis­té kal­ku­lu­jí vždy opti­mál­ní pou­ži­tí jeřá­bo­vé tech­ni­ky ( jak s ohle­dem na poža­da­vek kapa­ci­ty, tak i míst­ních specifik )

Montáž

Na přá­ní zákaz­ní­ka pro­vá­dí­me kom­plet­ní mon­tá­že v tuzem­sku i cizi­ně. Mon­tá­že pro­vá­dí­me for­mou šéf­mon­tá­že nebo zákaz­ní­ka zaško­lí­me pro vlast­ní pro­vá­dě­ní montáží.

Mon­táž­ní čety při­chá­zí do kon­tak­tu se zákaz­ní­ky, pro­to při výbě­ru mon­táž­ní­ků jsou stej­ně důle­ži­té cha­rak­te­ro­vé vlast­nos­ti jako odbornost.