KOMA MODULAR alt

Logi­stické služby


Dopra­va

Team pro­fe­sionálů zajistí dopravu mod­ulů do mís­ta určení dle přání zákazníka.

Ať již se jed­ná o jed­notlivé přepravy nebo i celé pro­jek­ty spo­jené s nad­měrnou dopravou, nabízíme kom­plexní logi­stické řešení na klíč zahrnu­jící vše od návrhu opti­mál­ního řešení přes zajištění přepravního pov­olení nebo zabezpečení prů­jezd­nos­ti trasy zkušený­mi spe­cial­isty až po asis­tenční čin­nost včet­ně mon­táže či demon­táže sil­ničních zařízení na trase. Svým zákazníkům nabízíme také konzul­tace budoucích pro­jek­tů v rám­ci nad­měrné dopravy a samozře­jmě i pomoc s výběrem nejvýhod­nějšího způ­sobu nad­měrné přepravy nejen v rám­ci Evropy, ale i ve spo­jení s jiný­mi druhy dopravy po celém světě. Přepra­va je real­i­zová­na for­mou jak sil­niční a železniční, tak i námořní a kom­bi­no­vané dopravy. V pří­padě skla­datel­ných typů kon­te­jn­erů a přepravě dílů nabízíme i možnost letecké dopravy.

Naše výhody:

  • odbor­no­st — spolupracu­jeme pouze s renomovaný­mi part­nery v oblasti speciál­ní přepravy, v oblasti námořní a železniční přepravy disponu­jeme pouze prověřené rej­daře a operátory
  • sil­niční dopra­va for­mou speciál­ních jed­noúčelových vozidel, posád­ky pravidel­ně škole­ny na prob­lematiku nad­měrných přeprav
  • kom­plet­ní servis — nad­měrná pov­olení, pov­olení k vjez­du do cen­ter měst, trasování s ohle­dem na rozměry mod­ulů, doprovody nad­měrných přeprav, atd.
  • péče o přepravo­vané mod­u­ly — dodržu­jeme oborové normy VDI2702, VDI2700, EN 12195, EN 12640 — 42 , řídíme se poža­davky na tzv. Bezpečný náklad.
  • pojištění nák­ladu — stan­dart­ně posky­tu­jeme pojištění nák­ladu na vozi­dle dle Úmlu­vy CMR
  • cel­ní deklarace — zajišťu­jeme cel­ní deklaraci při vývozu z EU, cel­ní odbavení v přís­tavu, drážní doku­mentaci atd. dle sjed­nané par­i­ty a zvolené metody dopravy, zajišťu­jeme čin­nost cel­ních projektů
  • export­ní balení — provádíme export­ní balení jed­notlivých mod­ulů dle oborových před­pisů sil­niční, železniční a námořní dopravy
  • skladování — zajišťu­jeme skladové služ­by vč. cel­ního skladu
  • manip­u­lace — zajišťu­jeme naklád­ku na dopravní prostředek, kotvení dle oborových před­pisů přek­lád­ku mezi dopravní­mi prostřed­ky, vyk­lád­ku a uložení jed­notlivých mod­ulů do ses­tav, zajistíme použití účelových váza­cích prostřed­ků. Naši spe­cial­isté kalku­lu­jí vždy opti­mál­ní použití jeřábové tech­niky ( jak s ohle­dem na poža­dav­ek kapac­i­ty, tak i míst­ních specifik )

Mon­táž

Na přání zákazní­ka provádíme kom­plet­ní mon­táže v tuzem­sku i ciz­ině. Mon­táže provádíme for­mou šéf­mon­táže nebo zákazní­ka zaškolíme pro vlast­ní provádění montáží.

Mon­tážní čety přichází do kon­tak­tu se zákazníky, pro­to při výběru mon­tážníků jsou ste­jně důležité charak­terové vlast­nos­ti jako odbornost.