KOMA MODULAR alt

Služ­by

Technická pomoc

Naši spe­ci­a­lis­té vám navrh­nou dis­po­zič­ní řeší či dopo­ru­čí typy modu­lů, kte­rý vámi poža­do­va­ný objekt vyžaduje.

Detail

Servis

Naše fir­ma dis­po­nu­je něko­li­ka ser­vis­ní­mi sku­pi­na­mi, kte­ré jsou vyba­ve­ny potřeb­ným tech­nic­kým vyba­ve­ním tak, aby v co nej­krat­ší době rea­go­va­li na vaše ser­vis­ní poža­dav­ky a to jak v době záru­ky, tak i pozáruční.

Detail