KOMA MODULAR alt

Jaká je sto­ho­va­tel­nost modulů?


Stan­dard­ně bez úprav lze sto­ho­vat řadu Stan­dar­d­Li­ne 2x, s úpra­va­mi 3x. Podob­né limi­ty má řada Com­fort­Li­ne. Pokud je tře­ba vyš­ší­ho počtu jed­not­li­vých pod­la­ží lze toto upra­vit ve zvý­še­né sta­tic­ké únos­nos­ti rámů s při­hléd­nu­tím na cel­ko­vou sta­ti­ku budo­vy. Ten­to pří­pad si ale vyžá­dá zvláš­tě vypra­co­va­né kon­strukč­ní řeše­ní a sta­tic­ký výpočet.