KOMA MODULAR alt

Zása­dy pou­ží­vá­ní obyt­ných kontejnerů


Pře­čte­te si základ­ní pra­vi­dla pou­ží­vá­ní obyt­ných kon­tej­ne­rů z pro­ná­jmo­vé­ho par­ku KOMA RENT.

Základní pravidla při jejich používání:

 • udr­žo­vat pořá­dek a čistotu
 • pra­vi­del­ně čis­tit oka­po­vé svo­dy a žláb­ky na odvod vody ze stře­chy od nečistot
 • před uply­nu­tím plat­nos­ti elek­tro­re­viz­ní zprá­vy je nájem­ce povi­nen zajis­tit pro­dlou­že­ní její plat­nos­ti na vlast­ní náklady
 • pokud není sou­čás­tí dodáv­ky mon­táž kon­tej­ne­rů a dodá­ní zákla­dů pro­na­jí­ma­te­lem, je povin­nos­tí nájem­ce zajis­tit ulo­že­ní kon­tej­ne­ru cca 10 cm nad úrov­ní teré­nu na pev­ných pod­kla­do­vých des­kách na mini­mál­ně 6 bodech (zajiš­tě­ní odvětrávání)
 • při­po­jo­vat kon­tej­ne­ry do el.sítě pou­ze schvá­le­ný­mi a pra­vi­del­ně revi­do­va­ný­mi pří­poj­ný­mi kabely

Je zakázáno:

 • coko­liv při­bí­jet na stě­ny, popř. lepit, psát a kres­lit způ­so­bem, kte­rý neu­mož­ňu­je uvést stě­ny do původ­ní­ho stavu
 • zasa­ho­vat jakým­ko­liv způ­so­bem do elektroinstalace
 • umý­vat pod­la­hu způ­so­bem, kte­rý může způ­so­bit zate­če­ní vody pod podlahovinu
 • násil­ným způ­so­bem mani­pu­lo­vat s okny a roletou
 • sušit prádlo na top­ných těle­sech nebo je jak­ko­li jinak zakrývat
 • pole­po­vat nebo lako­vat vstup­ní dve­ře a ven­kov­ní opláš­tě­ní způ­so­bem, kte­rý neu­mož­ňu­je uve­de­ní do původ­ní­ho stavu
 • při­po­jo­vat jaké­ko­li elek­tric­ké zaří­ze­ní na ven­kov­ní zásuv­ky kontejneru
Před ukon­če­ním nájmu je nezbyt­né uvést celý kon­tej­ner do původ­ní­ho sta­vu. V opač­ném pří­pa­dě je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn toto uči­nit na nákla­dy nájemce.

KOMA RENT, s.r.o.
Za zastáv­kou 373
Pra­ha 10 – Dol­ní Měcho­lu­py
Tel./fax: 272 703 065
Mobil: 602 579 457