KOMA MODULAR alt

Jak postu­po­vat při poptáv­ce na rodin­né domy z vel­ko­prosto­ro­vých modulů


Modu­lár­ní rodin­né domy rea­li­zu­je­me výji­meč­ně a zásad­ně dle vypra­co­va­né­ho pro­jek­tu spe­ci­a­lis­tou (archi­tek­tem nebo pro­jek­tan­tem) v obo­ru modu­lár­ní výstavby.

Fir­ma KOMA MODU­LAR se spe­ci­a­li­zu­je na dodáv­ky B2B, pro­to v pří­pa­dě rea­li­za­ce modu­lár­ní­ho rodin­né­ho domu postu­pu­je­me dle násle­du­jí­cí­ho postupu:

 • Po obdr­že­ní nabíd­ky zavo­lá­me a vysvět­lí­me postup pro vybu­do­vá­ní modu­lár­ní budovy
 • Vysvět­lí­me výho­dy a odliš­nos­ti modu­lár­ní výstavby
 • Nastí­ní­me sys­tém modu­lár­ní výstav­by a sdě­lí­me prů­měr­ný náklad na m2
 • Vysvět­lí­me, že je nut­ný pro­jekt, zpra­co­va­ný archi­tek­tem a pro­jek­tan­tem specialistou
 • Pokud nemá zákaz­ník své­ho pro­jek­tan­ta, dopo­ru­čí­me pro­jek­tan­ta nebo archi­tek­ta se zna­los­tí modu­lár­ní výstavby
 • Navští­ví­me spo­leč­ně s pro­jek­tan­tem budou­cí mís­to stav­by, kde zjis­tí­me vhod­nost umís­tě­ní modu­lár­ní budo­vy - pří­jezd atd.
 • Sta­no­ví­me cenu projektu
 • Archi­tekt nebo pro­jek­tant vypra­co­vá­vá pro­jekt s prů­běž­nou kon­zul­ta­cí se zákaz­ní­kem - pro­jekt vyfakturuje.
 • Pokud je to nut­né vyro­bí­me pla­ce­ný pro­to­typ, kte­rý v pří­pa­dě objed­náv­ky celé­ho modu­lár­ní­ho objek­tu bude sou­čás­tí dodávky.
 • Po zapla­ce­ní pro­jek­tu a vyjas­ně­ní poža­do­va­ných mate­ri­á­lů, pří­pad­ně odsou­hla­se­ní pro­to­ty­pu, zpra­cu­je­me přes­nou kalkulaci.
 • Po odsou­hla­se­ní kal­ku­la­ce a přes­ných mate­ri­á­lů pode­pí­še­me smlou­vu na dodáv­ku - dohod­ne­me díl­čí plnění.
 • Zpra­cu­je­me přes­ný har­mo­no­gram plnění.
 • Výro­ba
 • Mon­táž
 • Pře­dá­ní modu­lár­ní­ho objek­tu včet­ně všech cer­ti­fi­ká­tů, kte­ré byly poža­do­vá­ny ve smlouvě.
 • Koneč­ná fak­tu­ra­ce s ode­čte­ním díl­čí­ho plnění.