KOMA MODULAR alt

Výrob­ko­vé řady

Modu­lár­ní KOMA sys­tém je kom­plex­ním sta­veb­ním sys­té­mem. Modu­ly nejen vyrá­bí­me, ale modu­lár­ní stav­by navr­hu­je­me i stavíme.