KOMA MODULAR alt

Výrob­ko­vé řady

Modu­lár­ní KOMA sys­tém je kom­plex­ním sta­veb­ním sys­té­mem. Modu­ly nejen vyrá­bí­me, ale modu­lár­ní stav­by navr­hu­je­me i stavíme.

K tomu, abychom doká­za­li sesta­vit objekt kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi na míru potře­bu­je­me modu­ly, ze kte­rých budo­vu posta­ví­me. Pod­le poža­do­va­ných stan­dar­dů pou­ží­vá­me kon­krét­ní výrob­ko­vé řady, kte­ré si může­te blí­že pro­hléd­nout níže:

City Modul

Designo­vé neza­tep­le­né modu­ly urče­né pře­de­vším jako výstav­ní prostor.

Detail