KOMA MODULAR alt

Fasády

Pomů­že­me vám vybrat fasád­ní sys­tém, kte­rý Vám bude nej­ví­ce vyho­vo­vat. Koneč­ný vzhled modu­lár­ní stav­by zále­ží jen na vašem přá­ní a návr­hu archi­tek­ta. Na této strán­ce jsme pro vás při­pra­vi­li foto­ga­le­rie oblí­be­ných řeše­ní fasád.

Alucobond

Hli­ní­ko­vé pane­ly Alu­co­bond jsou typic­ké vyso­kou život­nos­tí a mini­mál­ní­mi poža­dav­ky na údrž­bu fasády. Vyrá­bí se ve vari­an­tě des­ky a kazety

Detail