KOMA MODULAR alt

Jaký roz­sah (spe­ci­fi­ka­ce) mon­tá­ží pro­vá­dí KOMA Modu­lar v zahraničí?


V zahra­ni­čí fir­ma KOMA Modu­lar pro­vá­dí všech­ny mon­táž­ní prá­ce nad zákla­do­vou spá­rou. Vzhle­dem k růz­ným spe­ci­fic­kým poža­dav­kům jed­not­li­vých zemí fir­ma KOMA vět­ši­nou nepro­vá­dí výko­po­vé a zákla­do­vé prá­ce, pří­poj­ky ener­gií a inže­ný­ring. Pokud zákaz­ník poža­du­je pro­vést i tyto prá­ce, fir­ma KOMA pro­vá­dí tuto čin­nost pro­střed­nic­tvím míst­ních firem za úplatu