KOMA MODULAR alt

Kar­vin­ská hor­nic­ká nemoc­ni­ce zahá­ji­la provoz!


04. 01. 2021 | Projekty

Pře­da­li jsme prv­ní modu­lár­ní nemoc­ni­ci v ČR. Prv­ní jed­ná­ní pro­běh­la na začát­ku roku 2020 a dnes, na začát­ku roku 2021, je stav­ba při­pra­ve­ná při­ví­tat prv­ní pacienty.

Poptat Zdravotnická zařízení

Při jed­ná­ní hrá­la důle­ži­tou roli rych­lost výstav­by a mož­nost oka­mži­té­ho uží­vá­ní po dokon­če­ní stav­by. Pří­stav­ba je ze 77 modu­lů a má cel­kem 3 pat­ra. S hlav­ní budo­vou ji pro­po­ju­jí dva krč­ky – v pří­ze­mí a ve dru­hém pat­ře. Na mís­tě trva­la stav­ba při­bliž­ně 3 měsí­ce, čímž se mini­ma­li­zo­val i nepří­jem­ný hluk, kte­rý by rušil paci­en­ty a odbor­ný personál.

V pří­ze­mí nemoc­ni­ce jsou ordi­na­ce léka­řů, v prv­ním pat­ře lůž­ko­vá část, v nej­vyš­ším pod­la­ží orto­pe­dic­ká lůž­ka včet­ně oddě­le­ní JIP, pří­pad­ně COVI­Do­vá jed­not­ka. Kapa­ci­ta nemoc­ni­ce se tím­to navý­ší o 30 lůžek násled­né péče, 18 orto­pe­dic­kých lůžek a 4 lůž­ka na JIP

S ohle­dem na rych­lost dokon­če­ní byl modu­lár­ní způ­sob výstav­by správ­nou vol­bou.“, uve­dl MUDr. Tomáš Cani­bal, ředi­tel Kar­vin­ské hor­nic­ké nemoc­ni­ce. V ČR se jed­ná o prv­ní a prů­lo­mo­vou modu­lár­ní nemocnici.

Prv­ní jed­ná­ní s kli­en­tem pro­běh­lo 14. led­na 2020. Násled­ně se vypra­co­va­la stu­die a 30. břez­na se pode­psa­la smlou­va. Tepr­ve poté byl zpra­co­ván pro­jekt pro sta­veb­ní povo­le­ní. I na těch­to ter­mí­nech je vidět, že kdo chce, hle­dá jak… Prá­vě zde se uka­zu­je, že modu­lár­ní výstav­ba bude mít v dneš­ní době plné změn své neza­stu­pi­tel­né místo.

Byla to pro nás výzva, za kte­rou jsem rád. Poslá­ní naší fir­my je pomá­hat lidem, tak­že zdra­vot­nic­tví je pro nás důle­ži­tým odvět­vím. Prá­vě na tako­vé pro­jek­ty se chce­me v budouc­nu sou­stře­dit.“, říká maji­tel spo­leč­nos­ti KOMA Modu­lar, Sta­ni­slav Martinec.