KOMA MODULAR alt
Nemocnice nabidka

Nabídka modulární nemocnice


Nabíd­ka mod­ulární nemocnice

Nabízíme k dodání mod­ulární nemoc­ni­ci ses­tavenou ze stan­dard­ních mod­ulů řady Stan­dard line. Nemoc­nice se může var­i­o­vat dle jed­notlivých úseků, které může i nemusí obsa­ho­vat. Ukázkový návrh vychází ze stan­dardů nemoc­nice, která obsahu­je jed­notlivé úseky — urgent­ní pří­jem, diag­nos­tiku, 3 ambu­lance, lékár­nu, lab­o­ra­toře a administrativu. 

Ukázkový návrh:

— Lůžková část pro 62 lůžek
 — Mod­ulární nemoc­nice o rozloze 3.156 m²
 — Cena: 42 mil. Kč vrch­ní část pro prove­dení v laminu, 48 mil. Kč pro prove­dení v sádře
 — Cena obsahu­je vybavení dle půdo­ry­su, dodávku a mon­táž
 — Cena neob­sahu­je dopravu na mís­to, spod­ní stavbu, přípo­jky, nemoc­niční tech­nolo­gie, vzdu­chotech­niku, EPS sys­tém a další TZB

Nemoc­ni­ci je možné dis­poz­ičně i velikost­ně rozšiřo­vat nebo zmenšo­vat podle potře­by klienta.

Poptat