KOMA MODULAR alt
  • Nemocnice nabidka
  • Nemocnice nabidka
  • Nemocnice

Nabídka modulární nemocnice


Nabíd­ka modu­lár­ní nemocnice

Nabí­zí­me k dodá­ní modu­lár­ní nemoc­ni­ci sesta­ve­nou ze stan­dard­ních modu­lů řady Stan­dard line. Nemoc­ni­ce se může vari­o­vat dle jed­not­li­vých úse­ků, kte­ré může i nemu­sí obsa­ho­vat. Ukáz­ko­vý návrh vychá­zí ze stan­dar­dů nemoc­ni­ce, kte­rá obsa­hu­je jed­not­li­vé úse­ky - urgent­ní pří­jem, dia­gnos­ti­ku, 3 ambu­lan­ce, lékár­nu, labo­ra­to­ře a administrativu. 

Ukáz­ko­vý návrh:

- Lůž­ko­vá část pro 62 lůžek
- Modu­lár­ní nemoc­ni­ce o roz­lo­ze 3.156 m²
- Cena: 42 mil. Kč vrch­ní část pro pro­ve­de­ní v lami­nu, 48 mil. Kč pro pro­ve­de­ní v sád­ře
- Cena obsa­hu­je vyba­ve­ní dle půdo­ry­su, dodáv­ku a mon­táž
- Cena neob­sa­hu­je dopra­vu na mís­to, spod­ní stav­bu, pří­poj­ky, nemoc­nič­ní tech­no­lo­gie, vzdu­cho­tech­ni­ku, EPS sys­tém a dal­ší TZB

Nemoc­ni­ci je mož­né dis­po­zič­ně i veli­kost­ně roz­ši­řo­vat nebo zmen­šo­vat pod­le potře­by klienta.

Poptat