KOMA MODULAR alt

Dota­ce EU


16. 03. 2021 | Novinky

Rea­li­za­ce dotač­ní­ho pro­gra­mu MPO, OP PIK 2014 -2020

Dotač­ní pro­gram: POTEN­CI­ÁL - VIVÝZVA

Dotač­ní pro­jekt: Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modularity

Čís­lo pro­jek­tu: 19590

Rea­li­zo­va­ný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­va­ný Evrop­skou unií