KOMA MODULAR alt
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava

9 fotografií

Protialkoholní záchytná stanice Jihlava


Modulární protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Ing. arch. Jiří Pelikán
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 měsíce
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 260 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Podlahové topení Sekundární střecha se světlíky Sekundární fasáda Provedení antivandal

Nová modu­lár­ní záchyt­ka nahra­di­la stá­va­jí­cí, kte­rá nevy­ho­vo­va­la zejmé­na poža­dav­kům nové legisla­ti­vy na veli­kost plo­chy jed­not­li­vých kójí pro paci­en­ty, dis­po­zič­ní­ho uspo­řá­dá­ní a poža­dav­ků na hygi­e­nic­ké a pří­stro­jo­vé vyba­ve­ní. Náměs­tek jih­lav­ské nemoc­ni­ce Ale­xan­dr Filip k tomu řekl: Stav­ba samot­ná s sebou nese dale­ko více vylep­še­ní, než napl­ně­ní poža­dav­ků legisla­ti­vy. Dojde k význam­né­mu vylep­še­ní soci­ál­ní­ho záze­mí jako jsou sprchy, toa­le­ty nebo šat­ny, a to jak pro kli­en­ty, tak pro obsluž­ný per­so­nál“. Naše fir­ma zví­tě­zi­la ve výbě­ro­vém říze­ní, kte­ré vypsal kraj Vyso­či­na. V záchyt­ce nalez­ne­te kli­ma­ti­za­ci a pod­la­ho­vé vytá­pě­ní. Celá sesta­va je opat­ře­na sekun­dár­ní stře­chou a sekun­dár­ní fasádou. Kóje pro paci­en­ty jsou v pro­ve­de­ní anti­van­dal. Ve stře­še jsou zabu­do­va­né svět­lí­ky. Požár­ní odol­nost DP1 - 45 min. stěny.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku