KOMA MODULAR alt

9 fotografií

Protialkoholní záchytná stanice Jihlava


Modulární protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Ing. arch. Jiří Pelikán
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 měsíce
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 260 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Podlahové topení Sekundární střecha se světlíky Sekundární fasáda Provedení antivandal

Nová modu­lár­ní záchyt­ka nahra­di­la stá­va­jí­cí, kte­rá nevy­ho­vo­va­la zejmé­na poža­dav­kům nové legisla­ti­vy na veli­kost plo­chy jed­not­li­vých kójí pro paci­en­ty, dis­po­zič­ní­ho uspo­řá­dá­ní a poža­dav­ků na hygi­e­nic­ké a pří­stro­jo­vé vyba­ve­ní. Náměs­tek jih­lav­ské nemoc­ni­ce Ale­xan­dr Filip k tomu řekl: Stav­ba samot­ná s sebou nese dale­ko více vylep­še­ní, než napl­ně­ní poža­dav­ků legisla­ti­vy. Dojde k význam­né­mu vylep­še­ní soci­ál­ní­ho záze­mí jako jsou sprchy, toa­le­ty nebo šat­ny, a to jak pro kli­en­ty, tak pro obsluž­ný per­so­nál“. Naše fir­ma zví­tě­zi­la ve výbě­ro­vém říze­ní, kte­ré vypsal kraj Vyso­či­na. V záchyt­ce nalez­ne­te kli­ma­ti­za­ci a pod­la­ho­vé vytá­pě­ní. Celá sesta­va je opat­ře­na sekun­dár­ní stře­chou a sekun­dár­ní fasádou. Kóje pro paci­en­ty jsou v pro­ve­de­ní anti­van­dal. Ve stře­še jsou zabu­do­va­né svět­lí­ky. Požár­ní odol­nost DP1 - 45 min. stěny.

Umístění objektu

Zpět na reference