KOMA MODULAR alt

Pro­dej modu­lů a pro­dej kontejnerů


KOMA je před­ním výrob­cem obyt­ných kon­tej­ne­rů a modu­lů. Jsme hrdým líd­rem ve výro­bě obyt­ných kon­tej­ne­rů a modu­lů. Díky dlou­ho­le­té tra­di­ci a neu­stá­lé­mu zamě­ře­ní na kva­li­tu a ino­va­ce jsme si vybu­do­va­li pověst spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra. Ať už hle­dá­te jed­not­li­vé modu­ly, kon­tej­ne­ry nebo kom­plet­ní sesta­vy, jsme tu pro vás. Naše kon­struk­ce spl­ňu­jí nej­vyš­ší stan­dar­dy a našim zákaz­ní­kům nabí­zí­me řeše­ní na míru.

Vyberte, o co máte zájem:


Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.