KOMA MODULAR alt
15mm8125
15mm7993
15mm8082
15mm8086
15mm8089
15mm8110
15mm8141
15mm8146
15mm8113 0
15mm8052 0
15mm8065 0
15mm8098 0
15mm8100 0
15mm8126 0

13 fotografií

Přístavba Mateřské školy v Malém Lapáši


Modulární přístavba jedné třídy pro děti předškolního věku.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2016
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 170 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Modu­lár­ní mateř­ské ško­ly zís­ká­va­jí stá­le vět­ší obli­bu při řeše­ní nedo­stat­ku míst ve škol­ských zaří­ze­ní. Zod­po­věd­né inves­to­ry oslo­vu­je hlav­ně nena­hra­di­tel­ná výho­da modu­lár­ních sta­veb a to, že modu­lár­ní objek­ty se dají roze­brat a pře­mís­tit na jiné mís­to a to při zacho­vá­ní všech poža­dav­ků na tepel­něi­zo­lač­ní vlast­nos­ti, pro­ti­po­žár­ní, zvu­ko­vě izo­lač­ní, hygi­e­nic­ké a este­tic­ké poža­dav­ky. Tak­to vyře­ši­li nedo­sta­tek míst v mateř­ské ško­le modu­lár­ní pří­stav­bou z modu­lů KOMA.
Umístění objektu

Zpět na reference