KOMA MODULAR alt

19 fotografií

Škola v Uhříněvsi, CZ


Patrová čtyřtřídní přístavba základní školy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 640 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Důsled­ky baby­bo­o­mu se pod­le oče­ká­vá­ní pře­sou­va­jí z mateř­ských škol do škol základ­ních. Nedo­sta­tek tříd řeši­li zod­po­věd­ní zastu­pi­te­lé měst­ské čás­ti Pra­hy 22 - Uhří­něv­si pří­stav­bou 4 tříd pomo­cí modu­lár­ní výstav­by. Celá stav­ba byla rea­li­zo­vá­na o prázd­ni­nách tak, aby prv­ní škol­ní den moh­li uči­te­lé a měst­ští zastu­pi­te­lé při­ví­tat nové ško­lá­ky. Tří­dy jsou pro­stor­né, pro­svět­le­né a spl­ňu­jí všech­ny hygi­e­nic­ké poža­dav­ky včet­ně poža­do­va­né vzdu­cho­vé neprů­zvuč­nos­ti mezi sou­se­dí­cí­mi tří­da­mi a poža­do­va­nou výš­kou stro­pů, kte­rá je nut­ná pro ten­to typ škol­ských sta­veb. Tří­dám nechy­bí ani šat­ny pro děti, ani toa­le­ty včet­ně toa­let pro vozíč­ká­ře. Ško­lu jsme vybu­do­va­li ve spo­lu­prá­cí se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast, kte­rá pro­ved­la všech­ny dokon­čo­va­cí prá­ce na námi vybu­do­va­nou hru­bou stav­bu. Celá modu­lár­ní budo­va je opat­ře­na zatep­lo­va­cím sys­té­mem s omít­kou tak, aby budo­va zapadla do škol­ské­ho kom­ple­xu, kte­rý byl vybu­do­ván v minu­los­ti tra­dič­ním způ­so­bem výstav­by. Budo­va je umís­tě­na v mís­tech, kde chy­bě­ly pří­jez­do­vé ces­ty pro mani­pu­lač­ní tech­ni­ku. Toto jsme ele­gant­ně vyře­ši­li pou­ži­tím mobil­ních vozo­vek, kte­ré byly po návo­zu modu­lů a jeřá­bo­vých pra­cí rych­le demon­to­vá­ny. Čtyřtříd­ní ško­la byla vybu­do­vá­na dle archi­tek­to­nic­ké­ho návr­hu z archi­tek­to­nic­ké díl­ny Czech Deve­lop a pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce, kte­rou zpra­co­val ate­lier AXON. Stá­le více pro­jek­tan­tů vyu­ží­vá nespor­ných výhod modu­lár­ní výstav­by a jedi­ně spo­lu­pra­cí s archi­tek­ty a pro­jek­tan­ty mohou vzni­kat modu­lár­ní stav­by, kte­ré jsou este­tic­ké a zapa­da­jí do pro­stře­dí, kde jsou realizovány.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku