KOMA MODULAR alt
Ms-kubiland-28
Ms-kubiland-16
Ms-kubiland-18
Ms-kubiland-19
Ms-kubiland-20
Ms-kubiland-22
Ms-kubiland-23
Ms-kubiland-24
Ms-kubiland-25
Ms-kubiland-27
Ms-kubiland-1
Ms-kubiland-3
Ms-kubiland-4
Ms-kubiland-5
Ms-kubiland-7
Ms-kubiland-13
Ms-kubiland-15
Ms-kubiland-28
Ms-kubiland-31
Ms-kubiland-35
Ms-kubiland-38
Ms-kubilandii-03
Ms-kubilandii-13
Ms-kubilandii-18
Ms-kubilandii-20
Ms-kubilandii-04

25 fotografií

Školka Kubiland z modulů M3, Brno, CZ


Modulární mateřská škola z velkoprostorových modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 227 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

O tom, že z KOMA modu­lů lze posta­vit kva­lit­ní mateř­skou škol­ku již nemu­sí­me pří­liš pře­svěd­čo­vat. Tato škol­ka v Brně si však přes­to zaslou­ží zvý­še­nou pozor­nost. Jed­ná se totiž o prv­ní mateř­skou škol­ku, kte­rá je sesta­ve­na z modu­lů řady Com­fort­Li­ne. Tyto uni­kát­ní luxus­ní modu­ly jsou vyvi­nu­ty naší fir­mou a nema­jí mezi jiný­mi modu­ly konkurenci.Mateřská škol­ka je posta­ve­na pou­ze ze 7 modu­lů o cel­ko­vé roz­lo­ze 227 m². Com­fort­Li­ne jsou totiž modu­ly nejen uni­kát­ní tím, že zce­la popí­ra­jí kon­tej­ne­ro­vý vzhled, ale zejmé­na díky svým roz­mě­rům. Jeden modul má roz­mě­ry 9x3,6m o svět­lé výš­ce 2,7m. Pro­to umož­ňu­jí vytvo­řit vel­ký ote­vře­ný pro­stor bez slou­pů, kte­rý je více než kde jin­de prak­tic­ký prá­vě u mateř­ských ško­lek, neboť děti mají dosta­teč­ně veli­ký pro­stor k pohy­bu bez ome­ze­ní. Her­na, kte­rá je tvo­ře­na 4 modu­ly, tak nabí­zí luxus­ní pro­stor 130 m². Při výbě­rů inte­ri­é­ro­vých mate­ri­á­lů byl kla­den důraz na design a luxus­ní vzhled, v sani­tár­ní čás­ti byly zvo­le­ny fia­lo­vé skle­ně­né příč­ky a vese­lý obklad, v her­ně měk­če­né PVC.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku