KOMA MODULAR alt

32 fotografií

Modulární školka v Jihlavě


Dvoupodlažní modulární školka se 4 třídami.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2010
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 8 týdnů
Délka výroby: 5 týdnů
Počet modulů: 34
Užitná plocha: 810 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:fasáda: omítka / pařená borovice

Jih­la­va v Čes­ké repub­li­ce se dlou­ho­do­bě potý­ká s nedo­stat­kem míst pro před­ško­lá­ky. Od roku 2010 chtě­lo mít vede­ní měs­ta vět­ší kapa­ci­tu o zhru­ba sto míst a tak vyu­ži­li KOMA sys­tém k vybu­do­vá­ní dvou­pod­laž­ní škol­ky se čtyř­mi tří­da­mi. Škol­ka byla posta­ve­na během tří měsí­ců pod­le návr­hu archi­tek­ta Tomá­še Cen­de­lí­na, kte­rý čás­teč­ně vyu­žil dře­vě­né­ho opláštění.Reportáž z ote­vře­ní si může­te shléd­nout zde… . Vlast­ní mon­táž modu­lár­ní škol­ky trva­la 6 týdnů.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku