KOMA MODULAR alt
L-aquila-school-3
L-aquila-2
L-a-dokonceni-036
L-aquila-school-1
L-aquila-school-3
L-aquila-school-18

5 fotografií

Základní škola odolná proti zemětřesení, L´Aquila


22 třídní modulární škola odolná proti zemětřesení dodaná za 7 týdnů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2009
Klient:TOSONI
Země realizace:Itálie
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 123
Užitná plocha: 2240 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Oka­mži­tou potře­bu pro ško­lá­ky základ­ní ško­ly řeši­lo po niči­vém zemětře­se­ní v roce 2009 zastu­pi­tel­stvo ital­ské­ho měs­ta L’ Aqui­la, kte­ré vyža­do­va­lo spl­ně­ní vyso­kých náro­ků na sta­bi­li­tu, pro­ti­po­žár­ní odol­nost, hygi­e­nic­ké nor­my a ceno­vou dostup­nost. Od prv­ní­ho kon­tak­tu se zastu­pi­te­li po ode­vzdá­ní ško­ly s dva­a­dva­ce­ti tří­da­mi uběh­lo pou­hých sedm týd­nů. Ško­la si zane­cha­la původ­ní kon­tej­ne­ro­vý vzhled, nicmé­ně nabíd­la kon­form­ní pro­stor pro stu­di­um a hlav­ně spl­ni­la všech­na zada­ná kritéria.


Umístění objektu

Zpět na reference