KOMA MODULAR alt

KOMA posta­vi­la soli­dár­ní hotel v cen­t­ru Paříže


18. 10. 2018 | Novinky

Dal­ší krás­nou ilu­stra­cí toho, jak mohou být modu­lár­ní stav­by nápo­moc­né i lidem v tís­ni, je pro­jekt mezi­ná­rod­ní huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ce Auro­re, kte­rá se roz­hod­la posta­vit v cen­t­ru Paří­že, pří­mo u řeky Sei­ny, modu­lár­ní budo­vu pro byto­vé účely.

Více o bytových domech

Dal­ší krás­nou ilu­stra­cí toho, jak mohou být modu­lár­ní stav­by nápo­moc­né i lidem v tís­ni, je pro­jekt mezi­ná­rod­ní huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ce Auro­re, kte­rá se roz­hod­la posta­vit v cen­t­ru Paří­že, pří­mo u řeky Sei­ny, modu­lár­ní budo­vu pro byto­vé úče­ly. Spo­lu s archi­tek­to­nic­kou kan­ce­lá­ří Moo­nar­chi­tectu­res vytvo­ři­la orga­ni­za­ce Auro­re pro­jekt na stav­bu, kte­rá slou­ží lidem bez domo­va. Těm nechce pou­ze poskyt­nout stře­chu nad hla­vou, ale také jim pomo­ci opět se začle­nit do plno­hod­not­né­ho živo­ta a posta­vit se na vlast­ní nohy. KOMA MODU­LAR měla to štěs­tí být u toho! Uza­vře­la totiž po dlou­hém vyjed­ná­vá­ní smlou­vu o dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ci s fran­couz­ským deve­lo­pe­rem Serie Flex. Vel­ko­prosto­ro­vé modu­ly KOMA pro­šly kom­pli­ko­va­ným pro­ce­sem cer­ti­fi­ka­ce, kte­rá je ve Fran­cii pro stav­bu modu­lár­ních budov trva­lé­ho vyu­ži­tí vyžadována.Během dvou měsí­ců byly modu­ly vyro­be­ny, kte­ré byly násled­ně smon­to­vá­ny a vytvo­ři­ly ten­to soli­dár­ní hotel pro byto­vé úče­ly. Celý objekt byl opat­řen designo­vou fasádou.Projekt pro fir­mu KOMA byl v něko­li­ka ohle­dech zlo­mo­vý. Popr­vé KOMA doda­la modu­ly pro čtyř­pod­laž­ní budo­vu a popr­vé byla celá budo­va vyro­be­na z jede­nác­ti­me­t­ro­vých vel­ko­prosto­ro­vých modulů.Jedná se o nej­vět­ší modu­lár­ní budo­vu doda­nou za celou his­to­rii KOMA. Budo­va je vytvo­ře­na z 226 modu­lů pře­váž­ně půdo­rys­ných roz­mě­rů 11x2,5m o cel­ko­vé plo­še 5.160 m². Prv­ně se zde i uplat­ni­la spo­lu­prá­ce se sester­skou fir­mou KOMA FACA­DE , kte­rá doda­la a mon­to­va­la kom­bi­na­ci 4 dru­hů fasád - poly­kar­bo­ná­to­vý DAN­PA­LON, dře­vě­né palub­ky SIL­VER WOOD, asy­me­t­ric­ky vlni­tý lako­va­ný plech CADEN­CE a lako­va­ný TRA­PÉ­ZO­VÝ PLECH. Fir­ma KOMA tak důstoj­ně repre­zen­to­va­la čes­kou modu­lár­ní ško­lu v zemi nej­vět­ších pro­na­jí­ma­te­lů pro­sto­ro­vých modulů.Firma KOMA MODU­LAR je při­pra­ve­na dodá­vat modu­lár­ní byto­vé domy i v Čes­ké repub­li­ce, pokud se i v našich kon­či­nách roz­hod­ne vlá­da tuto výstav­bu pod­po­ro­vat a najdou se zde pro­gre­siv­ní inves­to­ři podob­ně jako na západ od našich hranic.


Videa
 • Ubytování pro lidi bez domova.
 • Moon-basti_07_bd
 • Ubytování pro lidi bez domova.
 • Ubytování pro lidi bez domova.
 • Dom_5371
 • Img_20180329_101509
 • Img_20180329_133959
 • Ubytování pro lidi bez domova.
 • Serieflex paris12 20171219 8
 • Sf paris12 20171018 4 0
 • Sf0318n13
 • Moon basti 07 bd
 • Moon basti 10 06 bd
 • Sf0318n03 0
 • Dom 5371
 • Serieflex paris12 20171219 8
 • Sf paris12 20171018 4 0
 • Img 20180329 101509
 • Img 20180329 133959
 • Img 20180329 134124