KOMA MODULAR alt

KOMA MODU­LAR má nové sídlo


18. 10. 2018 | Novinky

ÚSPĚŠ­NÝ PAVI­LON EXPO 2015 JE ZPĚT VE VIZOVICÍCH!

Pří­ze­mí objek­tu je ote­vře­né veřej­nos­ti, nyní je v něm insta­lo­vá­na výsta­va o účas­ti Čes­ké repub­li­ky na výsta­vách Expo. Býva­lý čes­ký pavi­lon z Expa 2015 je opět v pro­vo­zu. Ote­vře­li ho ve Vizo­vi­cích na Zlín­sku. V are­á­lu spo­leč­nos­ti KOMA MODU­LAR bude slou­žit jako poly­funkč­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­va a veřej­né výstav­ní cen­t­rum. Prá­vě u nás se vyrá­bí modu­lár­ní stav­by kde pavi­lon vznikl.Lidé si ho moh­li pro­hléd­nout v rám­ci Dnů archi­tek­tu­ry 2018. Pří­ze­mí objek­tu je ote­vře­né veřej­nos­ti, nyní je v něm insta­lo­vá­na výsta­va o účas­ti Čes­ké a Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky na svě­to­vých výsta­vách EXPO. Ve dvou dal­ších pat­rech jsou kan­ce­lář­ské pro­sto­ry. Na stře­še je pose­ze­ní a bylin­ko­vá zahra­da s výhle­dem na are­ál fir­my, pří­ro­du i Vizo­vi­ce. Návrat pavi­lo­nu do Vizo­vic, veš­ke­ré sou­vi­se­jí­cí prá­ce a úpra­vy stá­ly fir­mu přes 100 mili­o­nů korun. Jen zbou­rá­ní původ­ních budov v are­á­lu a úpra­vy pozem­ku s budo­vá­ním zákla­dů při­šly na 40 mili­o­nů korun. Pře­bu­do­vá­ní objek­tu stá­lo 70 mili­o­nů korun.Vnitřní pro­stor objek­tu je industri­ál­ně ladě­ný. Není tady žád­ný sádro­kar­ton, je tady žele­zo, dře­vo, sklo, typic­ké prů­mys­lo­vé prv­ky. Je to pocta Tomáši Baťo­vi, tak by mož­ná viděl své kan­ce­lá­ře, kdy­by žil,“ uve­dl ředi­tel spo­leč­nos­ti Sta­ni­slav Mar­ti­nec. Vnitř­ní pro­stor je ote­vře­ný po stře­chu, atri­em se vine od prv­ní­ho pod­la­ží až po stře­chu umě­lec­ké dílo, spi­rá­lo­vi­té plát­no s barev­ný­mi moti­vy, kte­ré vytvo­ři­la Bar­bo­ra Šla­pe­to­vá a kte­ré je v kon­tras­tu s industri­ál­ním pro­stře­dím. Čes­ký pavi­lon na svě­to­vé výsta­vě Expo 2015 v ital­ském Milá­ně zís­kal bron­zo­vou medai­li za archi­tek­tu­ru a ino­va­ce. Prv­ní mís­to při­padlo Bri­tá­nii a stří­br­ná medai­le Chi­le. Podo­bu čes­ké­ho pavi­lo­nu navrh­la dvo­ji­ce mla­dých brněn­ských archi­tek­tů Chy­bí­ka a Krišto­fa ze stu­dia Chybik+Kristof archi­tects & urban designers.Už v prů­bě­hu výsta­vy zís­kal pavi­lon něko­lik díl­čích oce­ně­ní od návštěv­ní­ků a ital­ských médií, napří­klad jako nej­po­ho­do­věj­ší pavi­lon, pavi­lon nej­vstříc­něj­ší k dětem či pavi­lon s nej­hez­čí střeš­ní zahra­dou. Mezi tři nej­lep­ší se dosta­la také čes­ká restau­ra­ce. Pře­mě­nu pavi­lo­nu na síd­lo fir­my KOMA MODU­LAR je z pera sudia OLGOJ CHORCHOJ.


Videa
 • 1_5_1
 • 018042o1
 • 018042o19
 • Img_4063_1
 • Img_4071_1
 • Img_4137_1
 • Img_4192_1
 • Img_4289_1
 • Img_5760_1
 • Img_5826_1
 • Img_5834_1
 • Img_5848_1
 • Img_5878_1
 • Img_5882_1
 • Img_5887_1
 • Img_5899_1
 • Img_5967_1
 • Img_6009_1
 • Img_6045_1
 • Img_6055_1
 • Img_6076_1
 • Img_6083_1
 • Img_6117_1
 • 1_1_1
 • 1_2_1
 • 1_3_1
 • 1_6_1
 • 6_1_0
 • 11_1
 • 16_1