KOMA MODULAR alt

Den archi­tek­tu­ry 2018 ve Vizovicích


01. 10. 2018 | Novinky

V sobo­tu 29. 9. 2018 jsme ote­vře­li brá­ny naší fir­my širo­ké odbor­né veřej­nos­ti v rám­ci Dnů archi­tek­tu­ry. Za veli­ké­ho zájmu jsme uspo­řá­da­li tři komen­to­va­né pro­hlíd­ky v našem Cen­t­ru modu­lár­ní architektury.

V sobo­tu 29. 9. 2018 jsme ote­vře­li brá­ny naší fir­my širo­ké odbor­né veřej­nos­ti v rám­ci Dnů archi­tek­tu­ry. Za veli­ké­ho zájmu jsme uspo­řá­da­li tři komen­to­va­né pro­hlíd­ky v našem Cen­t­ru modu­lár­ní archi­tek­tu­ry. Archi­tek­ti z kan­ce­lá­ře Chybik+Kristof AA - tvůr­ci EXPO pavi­lo­nu 2015 - před­sta­vi­li jejich rea­li­zo­va­né stav­by včet­ně té úpl­ně prv­ní - modu­lár­ní restau­ra­ce KOMA. Komen­to­va­nou pro­hlíd­ku dopl­nil aka­de­mic­ký sochař Lukáš Ritt­stein, kte­rý vytvo­řil, stej­ně jako v ital­ském Milá­nu, sochu autoptá­ka. Dru­há komen­to­va­ná pro­hlíd­ka, za vede­ní archi­tek­tů ze stu­dia OLGOJ CHOR­CHOJ a aka­de­mic­ké malíř­ky Báry Šla­pe­to­vé, sezná­mi­la návštěv­ní­ky s inte­ri­é­rem pře­bu­do­va­né­ho pavi­lo­nu EXPO na poly­funkč­ní modu­lár­ní budo­vu. Tře­tí komen­to­va­ná pro­hlíd­ka, vede­ná maji­te­lem fir­my Sta­ni­sla­vem Mar­tin­cem a prů­mys­lo­vým inže­ný­rem Libo­rem Van­du­chem, před­sta­vi­la návštěv­ní­kům to, jak se vyrá­bí modu­lár­ní stav­by a uká­zá­ny jim byly i pro­to­ty­py hote­lo­vé­ho modu­lu a byto­vé­ho domu.V rám­ci akce zapůj­čil gene­rál­ní komi­sař J. F. Potuž­ník bron­zo­vou medai­li za archi­tek­tu­ru a ino­va­ce, kte­rou byl čes­ký EXPO pavi­lon v Milá­nu odmě­něn mezi­ná­rod­ní porotou.


Videa
 • Img_9344_1
 • Img_9380_1
 • Img_9398_1
 • Img_9418_1
 • Img_9439_1
 • Img_9480_1
 • Img_9495_1
 • Img_9517_1
 • Img_9528_1
 • Img_9549_1
 • Img_9564_1
 • Img_9575_1
 • Img_9590_1
 • Img_9613_1
 • Img_9668_1
 • Img_9778_1
 • Img_9805_1
 • Img_9830_1
 • Img_9894_1
 • Img_9909_1