KOMA MODULAR alt

POZVÁN­KA NA DEN ARCHI­TEK­TU­RYKOMA MODULAR


12. 09. 2018 | Novinky

KOMA MODU­LAR Vás srdeč­ně zve na Den archi­tek­tu­ry a ote­vře­ní pavi­lo­nu EXPO ve Vizo­vi­cích, kte­rý se usku­teč­ní 29.9.2018.PROGRAM:10:30 Zahájení10:45 Komen­to­va­né prohlídky12:45 Vernisáž13:45 Pro­hlíd­ka závo­du (pro zájemce)15:00 Ukon­čení­Vzhle­dem k vel­ké­mu zájmu si vás dovo­lu­je­me požá­dat o potvr­ze­ní účas­ti na info@koma-modular.czBližší infor­ma­ce zís­ká­te na strán­kách DNE ARCHITEKTURY.


Videa
 • Img_3412
 • Da_pozvanka_2
 • Img_3338
 • Img_3420
 • Img_3529
 • Img_3216
 • Img_20180830_111433
 • Img_20180830_111838
 • Img_20180830_113346
 • Img_20180830_114049
 • Img_3032
 • Img_3512