KOMA MODULAR alt

Chys­tá­me se na dodáv­ku modu­lár­ních letišť do Senegalu


29. 01. 2019 | Novinky

Cel­kem pět regi­o­nál­ních letišť dodá fir­ma Transcon do zápa­do­af­ric­ké­ho Sene­ga­lu. Modu­lár­ní haly letišť dodá naše fir­ma KOMA MODULAR.

Cel­kem pět regi­o­nál­ních letišť dodá fir­ma Transcon do zápa­do­af­ric­ké­ho Sene­ga­lu. Modu­lár­ní haly letišť dodá naše fir­ma KOMA MODU­LAR. Na dodáv­ce letišť dále par­ti­ci­pu­jí význam­né čes­ké fir­my jako je Tat­ra Kopřiv­ni­ce, Ško­da Auto nebo THT Polička.Projekt pod­po­ru­je Čes­ká export­ní ban­ka. Více viz. Hos­po­dář­ské novi­ny 29.1.2019.


Videa
  • Letiste_senegal_0