KOMA MODULAR alt

Máme neja­trak­tiv­něj­ší pra­cov­ní prostředí


22. 02. 2019 | Video

V jubi­lej­ním 5. roč­ní­ku Zase­dač­ka roku byl ohod­no­cen náš EXPO pavi­lon jako Neja­trak­tiv­něj­ší pra­cov­ní prostředí.

Sou­těž vyhla­šu­je a zastřešu­je spo­leč­nost CBRE, svě­to­vý lídr v oblas­ti komerč­ních rea­lit­ních slu­žeb. V roce 2014 pro­bě­hl prv­ní roč­ník. Od té doby se do sou­tě­že v Čes­ké repub­li­ce zapo­ji­lo přes 400 firem a poro­ta z nich vybra­la 174 fina­lis­tů. Sou­těž zís­ka­la mezi­ná­rod­ní roz­měr a v sou­čas­nos­ti pro­bí­há také na Slo­ven­sku, v Rakous­ku, Pol­sku, Rumun­sku a Bel­gii. Oce­ně­ní bere­me jako vel­ký záva­zek a jsme rádi, že modu­lár­ní objekt se pro­sa­dil mezi ostat­ní­mi při­hlá­še­ný­mi pro­jek­ty a doká­zal tak, že je i více než srov­na­tel­ná meto­da poří­ze­ní růz­ných pro­stor pro růz­né úče­ly. Náš pavi­lon je dopl­něn umě­lec­ký­mi díly od Luká­še Ritt­stei­na a Bar­bo­ry Šla­pe­to­vé bez nichž by EXPO pavi­lon, kte­rý nyní slou­ží jako naše síd­lo, nebyl tak vyso­ko hod­no­cen. Inte­ri­ér pře­tvo­ři­lo stu­dio OLGOJ CHOR­CHOJ. Pavi­lon navrh­la archi­tek­to­nic­ká kan­ce­lář CHYBIK+KRISTOF AA a slo­vy archi­tek­ta Krišto­fa doka­zu­je modu­lár­ní výstav­ba to, že modu­lár­ní budo­va může měnit nejen své mís­to, ale i architekty.


Videa
 • 4_1_0
 • 51
 • 119
 • 2019-02-07zasedackaroku-press-print-003_0
 • 2019-02-07zasedackaroku-press-print-013
 • 2019-02-07zasedackaroku-press-print-022
 • 20190211_1141411
 • Img_4060_1
 • Img_4243_1
 • Img_5848_1_0
 • Img_5882_1_0
 • Img_5887_1_0
 • Img_5969_1
 • Img_6105_1
 • 9_1_0
 • 11_1_0
 • Img_9351_1
 • Img_9451_1
 • Img_9474_1
 • Img_9564_1_0